Χάρτα τῆς Ἑλλάδος ἐν ἧ̧̧ περιέχονται αἱ νῆσοι αὐτῆς καὶ μέρος τῶν εἰς τήν Εὐρώπην καὶ μικράν Ἀσίαν πολυαρίθμων ἀποικιῶν αὐτῆς ...