Αναζήτηση

Εισάγετε κριτήρια αναζήτησης. Αν δεν προσδιορίσετε κριτήρια, θα εμφανιστούν όλα τα τεκμήρια.
Εμφάνιση όλων
Συλλογές
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 1
Χάρτες 2
Σπάνια και Πολύτιμα 16
Βιβλία Γενικής Συλλογής 109
Χειρόγραφα 770
Είδη τεκμηρίων
Οικονομικές Καταστάσεις (Απολογισμοί, Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί) 1
Χάρτης 2
Μονογραφία 125
Χειρόγραφο 770
Γλώσσες τεκμηρίων
Ρωσική 1
Ισπανική 1
Γερμανική 6
Αγγλική 18
Γαλλική 41
Ιταλική 72
Ελληνική 78
Λατινική 81
Ελληνική, Αρχαία 684
Πρόσωπα
Μιχαήλ, ο Μεσοποταμίτης (14ος-15ος αι.) 1
Δελαγραμμάτικας, Στέφανος 1
Τζάκας, Δημήτριος Ν. 1
Jernstedt, Victor 1
Vasilevsky, Vasilii G. 1838-1899 1
Κεκαυμένος, Κατακαλών (11ος αι. μ.Χ.) 1
Jacoby, Carolus 1849-1939 1
Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς (1ος αι. π.Χ.) 1
Ζωγράφος, Δημήτριος 1
Merkel, Rudolf 1811-1885 1

Συλλογικά Όργανα
Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 1
Οικουμενικόν Πατριαρχείον 1
Πατριαρχικό Τυπογραφείον 1
Τυπογραφείο Γ. Π. Ξένου 1
Academiae Caesareae Scientiarum 1
Nouvelle Revue 1
Ἐλευθερουδάκης 1
Τύποις Βουτυρᾶ καὶ Σ/ας 1
Βρεττανικός Ἀστήρ 1
Τυπογραφεῖον "ὁ Ζάκυνθος" 1

Προέλευση υλικού
Τεκμήρια τρίτων φορέων 1
Τεκμήρια συνεργασιών 80
Τεκμήρια της ΕΒΕ 817
Χρονικό διάστημα