Όροι χρήσης και πολιτικές

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΒΕ
2. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΒΕ
3. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΒΕ
4. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ & ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΒΕ
5. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ & ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΒΕ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΒΕ


Η ΕΒΕ ενθαρρύνει πολιτική Ανοικτότητας όπου αυτή είναι εφικτή. Στο πλαίσιο αυτό τα μεταδεδομένα της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ διατίθενται με τη δήλωση CC0 Universal Public Domain Dedication 1.0. Επίσης, τα ψηφιακά τεκμήρια έργων, εφόσον διέπονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορεί να αδειοδοτούνται με άδεια χρήσης ανοικτού περιεχομένου ή άλλη που ενσωματώνεται στην εγγραφή του κάθε ψηφιακού τεκμηρίου. Όπου υφίσταται αδειοδότηση έργου αναφέρεται ρητά κάποια άδεια χρήσης ανοικτού περιεχόμενου ή άλλη άδεια ή η προεπιλεγμένη άδεια χρήσης που είναι η Άδεια Χρήσης Έργου στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος η οποία επιτρέπει την αναπαραγωγή έργου υπό τις προϋποθέσεις:

1) της Αναφοράς στον αδειοδότη,

2) της Μη Εμπορικής Χρήσης,

3) της Απαγόρευσης δημιουργίας Παράγωγου Έργου, και

4) της Απαγόρευσης Διανομής. 

Η Εθνική Βιβλιοθήκη είναι δικαιούχος πνευματικής ιδιοκτησίας στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών (digitalcollections.nlg.gr) στο οποίο περιλαμβάνονται βάσεις δεδομένων, εικαστικά στοιχεία, περιγραφές, κλπ. Η οποιαδήποτε αναπαραγωγή έργου που περιέχεται στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ ή/και της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ μπορεί να γίνει μόνον υπό τους όρους της αδειοδότησης αυτού, εφόσον το έργο τελεί αδειοδοτούμενο με οποιαδήποτε άδεια ανοικτού περιεχομένου ή άλλη. Πέραν αυτού του πλαισίου αδειοδότησης, απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή ολική αναπαραγωγή έργου που περιέχεται στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ ή/ και της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ χωρίς την έγγραφη άδεια του δικαιούχου του έργου ή της Εθνικής Βιβλιοθήκης ως δικαιούχου της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ.


 

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΒΕ


Προοίμιο

Η Άδεια Βάσης Δεδομένων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΑΒΔ-ΕΒΕ) αποτελεί μία άδεια ανοικτού περιεχομένου ειδικά διαμορφωμένη για την ΕΒΕ με στόχο να επιτρέπει ελεύθερα στους χρήστες να ενεργούν οποιαδήποτε μη εμπορική χρήση της αδειοδοτημένης βάσης δεδομένων (Non-Commercial use), να μοιράζουν και χρησιμοποιούν την αδειοδοτημένη βάση δεδομένων της ΕΒΕ, να δημιουργούν παράγωγα έργα καθώς και να διατηρούν την ίδια ελευθερία χρήσης για τους άλλους στην περίπτωση της δημιουργίας Παράγωγων βάσεων δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι κάνουν αναφορά δημιουργού σε κάθε δημόσια χρήση της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ, γνωστοποιούν σαφώς στους τρίτους την ΑΒΔ-ΕΒΕ και να διατηρούν άθικτες τις σημειώσεις περί τους δικαιούχους στην πρωτότυπη βάση δεδομένων της ΕΒΕ (Attribution). Επίσης, εάν δημιουργήσουν Παράγωγη βάση δεδομένων από τη βάση δεδομένων της ΕΒΕ έχουν την υποχρέωση να διανείμουν την Παράγωγη βάση δεδομένων με άδεια ανοικτού περιεχομένου που περιέχει ίδιους ή συμβατούς όρους με την ΑΒΔ-ΕΒΕ (Παρόμοια Διανομή -- Share-Alike). Δεν επιτρέπει η ΑΒΔ-ΕΒΕ οποιαδήποτε εμπορική χρήση της αδειοδοτημένης βάσης δεδομένων.

Οι βάσεις δεδομένων της ΕΒΕ υπόκεινται σε προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, κι αυτό το κείμενο συνιστά άδεια χρήσης εξουσιών από το υφιστάμενο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις εν λόγω βάσεις δεδομένων. Σ’ ορισμένα νομικά καθεστώτα, ιδιαίτερα σ’ αυτά των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπονται ειδικά δικαιώματα που αφορούν στις βάσεις δεδομένων (sui generis rights), κι έτσι η ΑΒΔ-ΕΒΕ συνιστά νομικό κείμενο που άπτεται αυτών των δικαιωμάτων που ισχύουν και στην Ελληνική νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, η ΑΒΔ-ΕΒΕ συνιστά μία δεσμευτική συμφωνία των χρηστών της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ, που υπαγορεύει στους χρήστες της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ να τηρούν τους όρους αυτής της συμφωνίας με αντάλλαγμα την πρόσβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες της εν λόγω βάσης δεδομένων.

Οι βάσεις δεδομένων της ΕΒΕ είναι δυνατό να περιέχουν πολλά διαφορετικά είδη περιεχομένου (κείμενο, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, όλα ως περιεχόμενα στην ίδια βάση δεδομένων), και για το λόγο αυτό η ΑΒΔ-ΕΒΕ διέπει τα δικαιώματα πάνω στην βάση δεδομένων μόνο και όχι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν ξεχωριστά για τα περιεχόμενα/ καταχωρημένα στοιχεία της βάσης δεδομένων. Η ΕΒΕ μπορεί να χρησιμοποιεί παράλληλα με την ΑΒΔ-ΕΒΕ και άλλη άδεια χρήσης που αφορά στα περιεχόμενα/ καταχωρημένα στοιχεία της βάσης δεδομένων, στην περίπτωση που υπάρχουν ομοειδή δικαιώματα επί όλων των περιεχομένων/ καταχωρημένων στοιχείων της βάσης δεδομένων. Σε κάθε ειδική περίπτωση ισχύος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί περιεχομένων/ καταχωρημένων στοιχείων της βάσης δεδομένων, η ΕΒΕ θα αναφέρει με σαφήνεια το είδος των δικαιωμάτων επί ενός εκάστου εκ των περιεχομένων/ καταχωρημένων στοιχείων της βάσης δεδομένων ή με κάποιο άλλο τρόπο θα αναφέρονται σαφώς τα υφιστάμενα δικαιώματα επί του συγκεκριμένου περιεχομένου/ καταχωρημένου στοιχείου της βάσης δεδομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων ή η βάση δεδομένων της ΕΒΕ στο σύνολο της, ενδέχεται να διέπονται από άλλα δικαιώματα, που δεν καλύπτονται με την παρούσα ΑΒΔ-ΕΒΕ (όπως, για παράδειγμα, δικαιώματα από ιδιωτικά συμφωνητικά, από προστασία εμπορικού σήματος, ή από δικαιώματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και για το λόγο αυτό, συνίσταται η διασαφήνιση του είδους προστατευόμενων δικαιωμάτων, προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που δεν καλύπτεται με την παρούσα ΑΒΔ-ΕΒΕ.

Η ΕΒΕ ως αδειοδότης και ο Εσείς ως αδειοδοτούμενος (όπως προσδιορίζεται παρακάτω) συμφωνούν τα εξής:

1.0 Ορισμός Εννοιών

«Συλλογική βάση δεδομένων» – Είναι η βάση δεδομένων σε μη τροποποιημένη μορφή, ως μέρος ανεξάρτητων βάσεων δεδομένων, που όλες μαζί συγκεντρώνονται σ’ ένα συλλογικό σύνολο. Ένα έργο που αποτελεί Συλλογική βάση δεδομένων δεν θεωρείται Παράγωγη βάση δεδομένων.

«Μεταβιβάζω» - Ως ρήμα, σημαίνει χρησιμοποιώ τη βάση δεδομένων με οποιοδήποτε τρόπο, είτε πρόκειται για Παράγωγη βάση δεδομένων, είτε για βάση δεδομένων ως μέρος της Συλλογικής βάσης δεδομένων, που να επιτρέπει σε κάποιον να κάνει ή να λαμβάνει αντίγραφα της βάσης δεδομένων ή μιας Παράγωγης βάσης δεδομένων. Η μεταβίβαση δεν περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση με το χρήστη μέσω ενός δικτύου υπολογιστών ή τη δημιουργία και χρήση ενός έργου, στην περίπτωση που δεν λαμβάνει χώρα μεταβίβαση ενός αντιγράφου της βάσης δεδομένων ή μιας Παράγωγης βάσης δεδομένων.

«Περιεχόμενα» - Σημαίνει τα περιεχόμενα αυτής της βάσης δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες, αυτοτελή έργα, ή άλλο υλικό που περιέχεται στη βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, τα περιεχόμενα της βάσης δεδομένων θα μπορούσε να είναι δεδομένα ή έργα όπως εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενα ή ήχοι.

«Βάση Δεδομένων» - Σημαίνει μια συλλογή περιεχομένων, οργανωμένα κατά συστηματικό ή μεθοδικό τρόπο, η οποία είναι προσβάσιμη με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα που προβλέπονται στους όρους της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ.

«Οδηγία για τις Βάσεις Δεδομένων» - Αναφέρεται σε Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης  Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων, όπως τροποποιήθηκε ή ισχύει.

«Δικαιώματα Βάσεων Δεδομένων» - Σημαίνει τα δικαιώματα που απορρέουν από το κεφάλαιο ΙΙΙ της σχετικής Οδηγίας για τις βάσεις δεδομένων («δικαιώματα ειδικής φύσης»), όπως τροποποιήθηκε και όπως ενσωματώθηκε από τα κράτη-μέλη, η οποία περιλαμβάνει την εξόρυξη και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή του ουσιώδους μέρους εκ των περιεχόμενων βάσης δεδομένων, καθώς και όλα τα παρόμοια δικαιώματα που παρέχονται στη σχετική δικαιοδοσία σύμφωνα με την Ενότητα 10.4.

«Παράγωγη Βάση Δεδομένων» - Σημαίνει μια βάση δεδομένων η οποία βασίζεται σε μία άλλη βάση δεδομένων και περιλαμβάνει οποιαδήποτε μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση, τροποποίηση, ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της βάσης δεδομένων ή ενός σημαντικού μέρους εκ των περιεχομένων της βάσης δεδομένων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εξόρυξη ή επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ενός σημαντικού μέρους εκ των περιεχομένων σε μια νέα βάση δεδομένων, καθώς και άλλες παρόμοιες ενέργειες.

«Εξόρυξη» - Σημαίνει τη μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους εκ των περιεχομένων της βάσης δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα, με οποιοδήποτε μέσο ή υπό οποιαδήποτε μορφή.

«Άδεια» - Αναφέρεται στην παρούσα ΑΒΔ-ΕΒΕ, η οποία περιέχει όρους για χρήση δικαιωμάτων, όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα της βάσης δεδομένων.

«Αδειοδότης» - Σημαίνει το νομικό πρόσωπο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΒΕ) που παρέχει δικαίωμα χρήσης στη βάση δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ.

«Πρόσωπο» - Σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα.

«Παραγόμενο Έργο» - Σημαίνει ένα έργο (όπως μια εικόνα, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο ή ήχοι) που προκύπτει από τη χρήση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους εκ των περιεχομένων (μέσω μιας αναζήτησης ή άλλης έρευνας) από την παρούσα βάση δεδομένων, ή μια Παράγωγη βάση δεδομένων, ή, σημαίνει, αυτή η βάση δεδομένων ως μέρος μιας Συλλογικής βάσης δεδομένων.

«Δημόσια» – Αναφέρεται σε τρίτα πρόσωπα ως προς Εσάς ή τα οποία δεν βρίσκονται κάτω από την επιρροή Σας κατέχοντας Εσείς ποσοστό ιδιοκτησίας επ’ αυτών άνω του 50% ή τελούντα αυτά υπό την εξουσία Σας να κατευθύνετε τις δραστηριότητές τους (όπως η σύναψη συμβάσεων με έναν ανεξάρτητο σύμβουλο).

«Επαναχρησιμοποίηση» - Αναφέρεται σε κάθε μορφή διάθεσης στο κοινό, του συνόλου ή ουσιώδους μέρους εκ των περιεχομένων της βάσης δεδομένων μέσω της διανομής αντιγράφων, εκμίσθωσης, διάθεσης σε επιγραμμική σύνδεση ή μέσω άλλων μορφών μετάδοσης.

«Ουσιώδες μέρος» – Σημαίνει ουσιώδες μέρος του περιεχομένου βάσης δεδομένων αναφορικά με την ποσότητα ή την ποιότητα ή ένα συνδυασμό και των δύο. Η συστηματική εξόρυξη ή επαναχρησιμοποίηση μη ουσιωδών μερών εκ των περιεχομένων βάσης δεδομένων, μπορεί να εκληφθεί ως εξόρυξη ή επαναχρησιμοποίηση ενός ουσιώδους μέρους εκ των περιεχομένων.

«Χρήση» -  Αναφέρεται σε κάθε πράξη που ρυθμίζεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα ειδικά δικαιώματα βάσης δεδομένων είτε στο αρχικό μέσο ή σε οποιαδήποτε άλλο και περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τη διανομή, την αντιγραφή, τη δημόσια εκτέλεση, τη παρουσίαση στο κοινό, τη δημιουργία παράγωγων έργων από τη βάση δεδομένων, καθώς και την τροποποίηση της βάσης δεδομένων, καθώς και την μετατροπή της βάσης δεδομένων όπως μπορεί να είναι τεχνικώς εφικτό για να αποτυπωθεί σε διαφορετικό υλικό υπόστρωμα ή για να χρησιμοποιηθεί με ένα διαφορετικό τρόπο ή σε μια διαφορετική μορφή.

«Εσείς» - Σημαίνει το πρόσωπο που ασκεί δικαιώματα βάσει της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ, που δεν έχει προηγουμένως παραβιάσει τους όρους της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ, ή που έχει λάβει ρητή άδεια από την ΕΒΕ να ασκήσει δικαιώματα με βάση την  παρούσα ΑΒΔ-ΕΒΕ, παρά τυχόν προηγούμενη παράβαση των όρων της.

Λέξεις που τυχόν αναφέρονται στον ενικό περιλαμβάνουν και αυτές που νοούνται στον πληθυντικό και αντίστροφα.

2.0 Τι καλύπτει η παρούσα ΑΒΔ-ΕΒΕ

2.1. Νομική ισχύς της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ.

Η ΑΒΔ-ΕΒΕ συνιστά άδεια χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων σε βάση δεδομένων της ΕΒΕ ανάμεσα σε Εσάς και στην ΕΒΕ.

2.2 Δικαιώματα στα οποία αναφέρεται η Άδεια:

Αυτή η ΑΒΔ-ΕΒΕ καλύπτει τα νομικά δικαιώματα σε βάση δεδομένων, στα οποία περιλαμβάνονται:

 1. Γενικά πνευματικά δικαιώματα βάσης δεδομένων της ΕΒΕ. Κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα σε βάση δεδομένων. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΑΒΔ-ΕΒΕ αναφέρονται σ’ όλα τα επιμέρους στοιχεία της βάσης δεδομένων, αλλά δεν καλύπτονται από την ΑΒΔ-ΕΒΕ τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των περιεχομένων/στοιχείων της βάσης δεδομένων τα οποία είναι αυτοτελή από αυτήν. Η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων διαφέρει μεταξύ των νομικών πλαισίων των χωρών, αλλά κατά βάση καλύπτει: το μοντέλο ή είδος της βάσης δεδομένων, το οποίο αναφέρεται στη δομή, διάταξη και οργάνωση της βάσης δεδομένων και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τους πίνακες της βάσης δεδομένων και τα ευρετήρια του κάθε πίνακα, την καταχώρηση των δεδομένων και τις διαμορφώσεις των υπολογιστικών φύλλων καθώς και τα ονόματα πεδίων των περιεχομένων που αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων.
 2. Δικαιώματα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων της ΕΒΕ. Τα δικαιώματα ειδικής φύσης (sui generis rights) του κατασκευαστή βάσης δεδομένων στην ΑΒΔ-ΕΒΕ αναφέρονται στη χρήση που συνιστά εξαγωγή της βάσης δεδομένων ή/και στην επαναχρησιμοποίηση είτε του συνόλου είτε ενός ουσιώδους μέρους εκ των περιεχομένων της βάσης δεδομένων. Τα δικαιώματα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων μπορεί να υφίστανται ακόμη και όταν δεν υπάρχουν άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί της βάσης δεδομένων.

Η ΑΒΔ-ΕΒΕ συνιστά μια ενοχική σχέση (συμφωνία) που έχει τη μορφή άδειας χρήσης ανοικτού περιεχομένου ανάμεσα σε Εσάς και στην ΕΒΕ στην οποία περιέχονται συμφωνημένοι όροι πρόσβασης και χρήσης της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ όπως περιγράφονται αυτοί στην παρούσα στην ΑΒΔ-ΕΒΕ.

2.3 Δικαιώματα στα οποία δεν αναφέρεται η ΑΒΔ-ΕΒΕ.

 1. Η ΑΒΔ-ΕΒΕ δεν ισχύει για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ή τη λειτουργία αυτής της βάσης δεδομένων.
 2. Η ΑΒΔ-ΕΒΕ δεν καλύπτει τα δικαιώματα από ευρεσιτεχνία ή πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας στα περιεχόμενα ή στη βάση δεδομένων.
 3. Η ΑΒΔ-ΕΒΕ δεν καλύπτει τα δικαιώματα από εμπορικό σήμα ή διακριτικό τίτλο που σχετίζεται με τα περιεχόμενα ή τη βάση δεδομένων ή την ΕΒΕ.
 4. Η ΑΒΔ-ΕΒΕ δεν καλύπτει τα δικαιώματα από όνομα χώρου που σχετίζεται με τα περιεχόμενα ή τη βάση δεδομένων ή την ΕΒΕ.

2.4 Συσχέτιση των περιεχομένων στη βάση δεδομένων.

Τα επιμέρους περιεχόμενα της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ μπορεί να καλύπτονται από άλλα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων περί την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή του δικαιώματος στην προσωπικότητα, και αυτή η ΑΒΔ-ΕΒΕ δεν καλύπτει οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα εκτός από τα δικαιώματα βάσης δεδομένων ή τα αναγραφόμενα στο κείμενο της παρούσας άδειας δικαιώματα. Συνεπώς, δεν καλύπτει η παρούσα ΑΒΔ-ΕΒΕ δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε μεμονωμένα καταχωρημένα στοιχεία εκ των περιεχομένων στη βάση δεδομένων.

3.0 Τα δικαιώματα που χορηγούνται

3.1 Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ, η ΕΒΕ Σας παρέχει μια διεθνή, χωρίς τέλη, μη αποκλειστική, δυνάμενη να καταγγελθεί (αλλά μόνο υπό τους όρους του άρθρου 9) άδεια, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τη βάση δεδομένων της ΕΒΕ για όλη διάρκεια ισχύος των γενικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων ειδικής φύσης του κατασκευαστή επί της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ. Στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται οποιαδήποτε μη εμπορική χρήση, αλλά αποκλείεται από τις αδειοδοτημένες χρήσεις οποιαδήποτε εμπορική χρήση στο πλαίσιο οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας.

Τα δικαιώματα που χορηγούνται με την παρούσα ΑΒΔ-ΕΒΕ, είναι:

 1. Η χρήση και αναπαραγωγή της βάσης δεδομένων εφόσον αυτή δεν συνιστά εξόρυξη και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ.
 2. Η εξόρυξη και επαναχρησιμοποίηση μη ουσιώδους μέρους εκ των περιεχομένων της βάσης δεδομένων εφόσον αυτή η εξόρυξη και επαναχρησιμοποίηση δεν είναι συστηματική.
 3. Η δημιουργία Παράγωγων βάσεων δεδομένων από τα περιεχόμενα/ καταχωρημένα στοιχεία της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ υπό την προϋπόθεση της παρόμοιας διανομής των Παραγώγων βάσεων δεδομένων.
 4. Η προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή, μη ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ εκτός αν πρόκειται περί αναπαραγωγής Παράγωγων βάσεων δεδομένων από τη βάση δεδομένων της ΕΒΕ που αδειοδοτούνται με όρους παρόμοιας διανομής.
 5. Η μετάφραση, προσαρμογή, η διασκευή και μετατροπή μη ουσιώδους μέρους εκ των περιεχομένων της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ.
 6. Η παρουσίαση/ διάθεση στο κοινό μη ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ.

3.2 Η ΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει τη βάση δεδομένων της υπό διαφορετικούς όρους χρήσης σε όλους ανεξαιρέτως ή σε ειδικούς κατ’ επιλογήν της χρήστες, ή να παύσει τη διανομή ή τη διάθεση στο κοινό της βάσης δεδομένων της. Σημειωτέον ότι αυτή η βάση δεδομένων μπορεί να τεθεί σε πολλαπλή και διαφορετικού τύπου αδειοδότηση, συνεπώς μπορεί να Σας παρέχεται το δικαίωμα της επιλογής εναλλακτικής αδειοδότησης για τη χρήση αυτής της βάσης δεδομένων εφόσον το κρίνει η ΕΒΕ.

3.3. Όλα τα δικαιώματα που δεν προβλέπονται ρητά ως περιεχόμενο της παρούσας αδειοδότησης με την ΑΒΔ-ΕΒΕ διατηρούνται με αποκλειστικό και απόλυτο δικαιούχο την ΕΒΕ.

4.0 Όροι Χρήσης

4.1 Τα δικαιώματα που χορηγούνται στην ενότητα 3 τελούν υπό τη ρητή επιφύλαξη της συμμόρφωσης Σας με τους ακόλουθους όρους χρήσης. Οι όροι αυτοί αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης Σας προς αυτούς θεωρείται ότι παραβιάζετε την παρούσα ΑΒΔ-ΕΒΕ.

4.2 Σημειώσεις.

Αν χρησιμοποιείτε δημόσια αυτή τη βάση δεδομένων ή κάθε Παράγωγη βάση δεδομένων, τότε υποχρεούστε:

 1. Να το πράξετε μόνο υπό τους όρους της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ ή άλλης άδειας συμβατής σύμφωνα με την παρούσα ΑΒΔ-ΕΒΕ.
 2. Να συμπεριλάβετε ένα αντίγραφο αυτής της ΑΒΔ-ΕΒΕ (ή, κατά περίπτωση, της συμβατής άδειας σύμφωνα με την ενότητα 4.4) ή το Κανονιστικό Αναγνωριστικό Πόρου (URI) αυτής καθώς και το Κανονιστικό Αναγνωριστικό Πόρου (URI) της ΑΒΔ-ΕΒΕ σε οποιαδήποτε σχετικό έγγραφο.
 3. Να διατηρήσετε άθικτη οποιαδήποτε σημείωση περί τα υφιστάμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα επί της βάση δεδομένων της ΕΒΕ, καθώς και οποιαδήποτε σημείωση με περιεχόμενο που αναφέρεται στην ΑΒΔ-ΕΒΕ.
 4. Εάν δεν είναι δυνατόν να συμπεριλάβετε τις απαιτούμενες (ανωτέρω αναφερόμενες) σημειώσεις σε ένα συγκεκριμένο αρχείο λόγω της δομής του, τότε υποχρεούστε να αναφέρεστε στις σημειώσεις αυτές κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι χρήστες να μπορούν ευχερώς να τις αναγνώσουν.

4.3 Ανακοίνωση για την εξόρυξη περιεχομένων.

Η δημιουργία και χρήση ενός Παραγόμενου Έργου από Εσάς δεν απαιτεί τη σημείωση που υπάρχει στην ενότητα 4.2. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε δημοσίως ένα Παραγόμενο Έργο, θα πρέπει να συμπεριλάβετε σ’ αυτό μια σημείωση, η οποία θα χρησιμεύει για να γνωστοποιεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο που πιθανόν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ή να έχει πρόσβαση σ’ αυτό, ή με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να κάνει χρήση αυτού του Παραγόμενου Έργου, ότι για τη δημιουργία αυτού του Παραγόμενου Έργου από Εσάς λήφθηκε περιεχόμενο από τη βάση δεδομένων της ΕΒΕ, ή από την Παράγωγη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε με καταχωρημένα στοιχεία από τη βάση δεδομένων τη ΕΒΕ, η οποία αδειοδοτείται με τους όρους της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ.

Το κείμενο που ακολουθεί πληροί τις προϋποθέσεις αποδεκτής σημείωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.3:

Περιέχει πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) με το όνομα Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών που βρίσκεται σε digitalcollections.nlg.gr,  η οποία διατίθεται με άδεια ανοικτού περιεχομένου και συγκεκριμένα με την Άδεια Βάσης Δεδομένων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΑΒΔ-ΕΒΕ). Οι όροι της ΑΒΔ-ΕΒΕ μπορούν ν’ αναγνωστούν στη σελίδα «Όροι Χρήσης και Πολιτικές»

Το όνομα βάσης δεδομένων της ΕΒΕ θα πρέπει να αντικατασταθεί από την ονομασία της βάση δεδομένων συνοδευόμενο από ένα υπερσύνδεσμο με το URI της αρχικής σελίδας (index page) της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ. Η φράση «Οι όροι της ΑΒΔ-ΕΒΕ μπορούν ν’ αναγνωστούν στο URI» θα πρέπει να συνοδεύεται από υπερσύνδεσμο με το URI του κειμένου της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ.

4.4 Παρόμοια Διανομή

1. Κάθε Παράγωγη βάση δεδομένων που δημιουργείται και χρησιμοποιείται δημόσια πρέπει να τεθεί υπό τους όρους της:

i. ΑΒΔ-ΕΒΕ ή

ii. Μιας νεότερης έκδοσης της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ με παρόμοιους όρους τελούντων στο πνεύμα των όρων της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ, ή

iii. Μιας συμβατής άδεια χρήσης με τους όρους της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ.

Εάν Εσείς αδειοδοτήσετε μία Παράγωγη βάση δεδομένων με κάποια από τις συμβατές άδειες χρήσης που αναφέρονται σε 4.4 1. iii, είναι απαραίτητη η συμφωνία της άδειας αυτής με τους όρους της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ.

2. Για την αποφυγή αμφιβολιών, η εξόρυξη ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους εκ των περιεχομένων της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ σε μια νέα βάση δεδομένων είτε εμπλουτισμένης είτε διαφορετικής διαμόρφωσης ή σε διαφορετικό υλικό υπόστρωμα συνιστά μία Παράγωγη βάση δεδομένων που πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους της ενότητας 4.4.

3. Για την αποφυγή αμφιβολιών, δεν πρέπει Εσείς να προσθέσετε πρόσθετο περιεχόμενο σε Παράγωγες βάσεις δεδομένων που είναι αδειοδοτημένες με τους όρους της ενότητας 4.4. εφόσον αυτό (το πρόσθετο περιεχόμενο) δεν είναι συμβατό ως προς τους όρους χρήσης του με τους όρους χρήσης που αναφέρονται στην παρούσα ΑΒΔ-ΕΒΕ.

4. Η ΕΒΕ ή ειδικός πληρεξούσιός της μπορούν να καθορίσουν συμβατές άδειες σύμφωνα με τους όρους της ενότητας 4.4 1. iii. Εφόσον το πράξουν, η δημόσια δήλωση της ΕΒΕ ή του ειδικού πληρεξουσίου της περί την αποδεκτή, συμβατή με την ΑΒΔ-ΕΒΕ άδεια χρήσης Σας χορηγεί το δικαίωμα να κάνετε χρήση της συμβατής άδειας χρήσης. Μέχρι να το πράξουν δεν σας χορηγείται δικαίωμα να κάνετε χρήση της συμβατής άδειας χρήσης.

4.5 Τεχνολογικά μέτρα προστασίας και πρόσθετοι όροι

 1. Η παρούσα ΑΒΔ-ΕΒΕ δεν Σας επιτρέπει να επιβάλετε οποιουσδήποτε όρους ή οποιαδήποτε τεχνολογικά μέτρα προστασίας επί της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ, ή επί της Παράγωγης βάσης δεδομένων, ή επί του ουσιώδους ή επουσιώδους μέρους εκ των περιεχομένων της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ ή της Παράγωγης βάσης δεδομένων, που τροποποιούν ή περιορίζουν τους όρους της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ ή τα δικαιώματα που χορηγούνται στο πλαίσιο της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ ή που έχουν ως αποτέλεσμα ή αποσκοπούν στον περιορισμό της δυνατότητας οποιουδήποτε ν’ ασκήσει αυτά τα δικαιώματα όπως προβλέπονται στην ΑΒΔ-ΕΒΕ.
 2. Για την άρση τυχόν αμφιβολιών, είναι δυνατή η καταχώρηση αυτής της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ ή μιας Παράγωγης βάσης δεδομένων σε περιβάλλον ελεγχόμενης πρόσβασης, προσβάσιμη με χρήση κωδικού ή προσβάσιμη στο πλαίσιο παρόμοιου ελεγχόμενου συστήματος πρόσβασης, με την προϋπόθεση ότι Εσείς δεν τροποποιείτε ή περιορίζετε τους όρους της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ ή οποιαδήποτε δικαιώματα παρέχονται στο πλαίσιο των όρων αυτής ή με τρόπο που έχει ως αποτέλεσμα ή αποσκοπεί στον περιορισμό της δυνατότητας οποιουδήποτε ν’ ασκήσει τα δικαιώματα που παρέχονται με τους όρους της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ.

4.6 Μη Εμπορική χρήση

Μη Εμπορική χρήση σημαίνει χρήση που δεν αποσκοπεί σε εμπορικό αντάλλαγμα ή οικονομικό όφελος. Για τους σκοπούς της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ η ανταλλαγή αδειοδοτημένου έργου με άλλο έργο που υπόκειται σε πνευματική ιδιοκτησία ή συγγενικά δικαιώματα με μέθοδο επιγραμμικής διανομής αρχείων (online file-sharing) ή παρόμοια μέθοδο περιλαμβάνεται σε μη εμπορική χρήση εφόσον δεν υπάρχει πληρωμή ή οικονομικό αντάλλαγμα σχετικό με την μέθοδο της επιγραμμικής διανομής αρχείων.

5.0 Εξουσίες Ηθικού δικαιώματος

5.1 Ποιες είναι.

Οι εξουσίες ηθικού δικαιώματος περί τη βάση δεδομένων της ΕΒΕ για τις οποίες η ΕΒΕ είναι απόλυτος και αποκλειστικός δικαιούχος είναι:

 1. Η εξουσία δημοσίευσης της βάσης δεδομένων
 2. Η εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας της βάσης δεδομένων
 3. Η εξουσία περιφρούρησης της ακεραιότητας της βάσης δεδομένων
 4. Η εξουσία προσπέλασης στη βάση δεδομένων
 5. Η εξουσία υπαναχώρησης από συμβάσεις ή συμφωνίες περί τη βάση δεδομένων

Με τη συμφωνία αυτή, δηλαδή με την ΑΒΔ-ΕΒΕ:

 1. Δεν υφίσταται καμία παραίτηση ή συμφωνία μη άσκησης των επιμέρους εξουσιών του ηθικού δικαιώματος που έχει ο δημιουργός της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ.
 2. Δεν αναγνωρίζεται καμία εγκυρότητα σε καμία συμφωνία περί παραίτησης ή μη άσκησης των επιμέρους εξουσιών του ηθικού δικαιώματος που έχει ο δημιουργός της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ.

6.0 Νόμιμοι περιορισμοί, Εξαιρέσεις και άλλα δικαιώματα που δεν επηρεάζονται

6.1 Η παρούσα ΑΒΔ-ΕΒΕ δεν επηρεάζει άλλα δικαιώματα που Εσείς ή κάποιος τρίτος ενδεχομένως έχετε ενόψει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου και ρυθμίζουν οποιαδήποτε χρήση της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ, στα οποία δικαιώματα ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

 1. Εξαιρέσεις ή νόμιμοι περιορισμοί από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στη βάση δεδομένων που συμπεριλαμβάνουν, την εξόρυξη ή επαναχρησιμοποίηση περιεχομένων της βάσης δεδομένων στην περίπτωση των αναλογικών (non-electronic) βάσεων δεδομένων για ιδιωτική αναπαραγωγή∙ την εξόρυξη περιεχομένων της βάσης δεδομένων για χρήση εκπαιδευτική ή χρήση επιστημονικής έρευνας∙ την εξόρυξη ή επαναχρησιμοποίηση περιεχομένων της βάσης δεδομένων για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή στο πλαίσιο διοικητικής ή ένδικης διαδικασίας.
 2. Θεμιτή χρήση ή άλλο νόμιμο περιορισμό ή οποιαδήποτε άλλη κατά το νόμο προβλεπόμενη εξαίρεση που διαφοροποιείται από τη μη σύννομη χρήση, δηλαδή τη χρήση που παραβιάζει νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

6.2 Η παρούσα ΑΒΔ-ΕΒΕ δεν επηρεάζει δικαιώματα του νόμιμου χρήστη για εξόρυξη και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών εκ των περιεχομένων της βάσης δεδομένων, θεωρουμένων με κριτήρια είτε ποιοτικά είτε ποσοτικά, για οποιονδήποτε σκοπό συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας Παράγωγης βάσης δεδομένων (με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων επί των περιεχομένων της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 2.4). Ωστόσο, η επαναλαμβανόμενη και συστηματική εξόρυξη ή επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών εκ των περιεχομένων της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ μπορεί να εκληφθεί νομικά ως εξόρυξη ή επαναχρησιμοποίηση ουσιώδους μέρους εκ των περιεχομένων της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ.

7.0 Εγγυήσεις και Αποποίηση

Η βάση δεδομένων της ΕΒΕ αδειοδοτείται από την ΕΒΕ «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους είτε ρητή είτε σιωπηρή που προβλέπεται στο νόμο ή στα έθιμα ή στα συναλλακτικά ήθη ή στις εμπορικές πρακτικές. Η ΕΒΕ αποποιείται ρητά από όλες τις σιωπηρές εγγυήσεις ή δηλώσεις περί ακρίβειας ή πληρότητας, περί παρουσίας ή απουσίας λαθών, περί καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή για οποιαδήποτε αιτία και περί εμπορευσιμότητας της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ.

8.0 Περιορισμός της ευθύνης

Με την επιφύλαξη κάθε ευθύνης που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή περιοριστεί από το νόμο, η ΕΒΕ δεν φέρει ευθύνη, και ρητά αποκλείει κάθε ευθύνη της, για απώλειες ή ζημίες που με οποιοδήποτε τρόπο ή οποιαδήποτε αιτία ή σε οποιοδήποτε χρόνο τυχόν προκληθούν σε οποιονδήποτε ή από οποιαδήποτε χρήση επιτρεπόμενη στο πλαίσιο της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ, είτε αυτή προκαλείται από υπαιτιότητά Σας είτε από υπαιτιότητα οποιουδήποτε άλλου τρίτου ασχέτως του αν προκαλείται από δόλο ή από αμέλεια συμπεριλαμβανομένης της ελαφράς αμέλειας. Αυτός ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει, ενδεικτικά αναφερόμενα, οποιαδήποτε ειδική, τυχαία, παρεπόμενη, ζημία ή ηθική βλάβη, όπως η θετική ζημία ή ζημία σχετική με την απώλεια δεδομένων, διαφυγόντων κερδών ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας. Αυτός ο αποκλεισμός της ευθύνης ισχύει ακόμα και αν η ΕΒΕ έχει λάβει γνώση για την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών.

9.0 Παύση χορήγησης των δικαιωμάτων με την παρούσα Άδεια

9.1 Σε κάθε περίπτωση παραβίασης από Εσάς των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ, παύει αυτόματα και άμεσα η ισχύς της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ, και χωρίς ν’ απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωσή Σας. Προς άρση κάθε αμφιβολίας, στην περίπτωση τρίτων που έχουν λάβει την αδειοδοτημένη βάση δεδομένων της ΕΒΕ, ή έχουν λάβει Παράγωγη βάση δεδομένων, βάσει της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ, δεν θα παύσει η ισχύς των αδειών χρήσης που τους αφορούν εφόσον αυτοί είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ ή της άδειας που χορηγείται σύμφωνα με τους όρους της ενότητας 4.4 της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ. Οι ενότητες 1, 2, 7, 8, 9 και 10 θα συνεχίσουν να ισχύουν μετά την παύση ισχύος της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ.

9.2 Εφόσον δεν παραβιάζετε τους όρους της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ, η ΕΒΕ δεν θα παύσει τη χορήγηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην παρούσα ΑΒΔ-ΕΒΕ εκτός αν συντρέξουν ανωτέρα βία ή ειδικοί λόγοι που αφορούν αποκλειστικά στην ΕΒΕ.

9.3 Με την επιφύλαξη της παύσης ισχύος της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ όπως προβλέπεται στην  ενότητα 9.1, η παρούσα ΑΒΔ-ΕΒΕ ισχύει για όλη την περίοδο ισχύος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων επί της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ.

9.4 Αν παύσει από Εσάς κάθε παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ, τότε επανέρχεται η ισχύς της παροχής των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην παρούσα ΑΒΔ-ΕΒΕ οριστικά την 60η ημέρα μετά την άρση της παραβίασης των όρων της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ, εκτός εάν η ΕΒΕ Σας ενημερώσει διαφορετικά.

9.5 Με την επιφύλαξη των παραπάνω, η ΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να αδειοδοτήσει σε τρίτον τη βάση δεδομένων της υπό διαφορετικούς όρους. Η αδειοδότηση σε τρίτον της βάσης δεδομένων της ΕΒΕ υπό διαφορετικούς όρους δεν θα επηρεάσει την ισχύ της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ (ή οποιαδήποτε άλλη άδεια η οποία χορηγήθηκε ή δύναται να χορηγηθεί υπόψη των όρων της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ) και αυτή η ΑΒΔ-ΕΒΕ θα συνεχίσει υφιστάμενη σε πλήρη ισχύ, εκτός εάν παύσει η ισχύς της όπως αναφέρεται παραπάνω.

10.0 Γενικά

10.1 Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ κριθεί άκυρος ή μη εφαρμόσιμος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ή εφαρμογή των υπόλοιπων όρων και προϋποθέσεων της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ∙ κάθε άλλη διάταξη της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ θα είναι ισχυρή και θα εφαρμόζεται πλήρως και σύμφωνα με το νόμο.

10.2 Η παρούσα ΑΒΔ-ΕΒΕ αποτελεί το σύνολο των συμφωνημένων όρων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με τα δικαιώματα που χορηγούνται δι’ αυτής στη βάση δεδομένων της ΕΒΕ. Η παρούσα ΑΒΔ-ΕΒΕ αντικαθιστά κάθε προηγούμενη συμφωνία ή διαπραγμάτευση σχετικά με τη βάση δεδομένων της ΕΒΕ.

10.3 Αν παραβιάζετε τους όρους της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ δεν νομιμοποιείστε να επικαλείστε τους όρους της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ ή να διαμαρτύρεστε για οποιαδήποτε παραβίαση των όρων της παρούσας ΑΒΔ-ΕΒΕ από την ΕΒΕ.

10.4 Η παρούσα ΑΒΔ-ΕΒΕ ισχύει και διέπεται από τον Ελληνικό νόμο.  Αρμόδια για υποθέσεις παραβίασης της ΑΒΔ-ΕΒΕ.


 

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΒΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ


Αυτή είναι μια επεξηγηματική περίληψη (και όχι κείμενο που υποκαθιστά) την άδεια χρήσης. Η περίληψη αναφέρει επιγραμματικά τις εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας του/της δημιουργού/δικαιούχου (εφεξής, αδειοδότη) για τη χρήση του έργου του/της στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ από το χρήστη (εφεξής, αδειολήπτη).


Εκχωρείται στον αδειολήπτη

 • η αναπαραγωγή: Η αναπαραγωγή, δημόσια ή ιδιωτική, του αδειοδοτούμενου έργου.

Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει την εκχώρηση των παραπάνω δικαιωμάτων εφόσον ο αδειολήπτης τηρεί τους όρους της αδειοδότησης όπως περιγράφονται παρακάτω.


Υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Αναφορά: Πρέπει να κάνεις αναφορά στο αδειοδότη ως δημιουργό και στους άλλους δικαιούχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον υπάρχουν, όπως αυτή η αναφορά προσδιορίζεται από τον αδειοδότη.
 • Όχι εμπορική χρήση: Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το αδειοδοτούμενο έργο για άμεσο ή έμμεσο εμπορικό σκοπό.
 • Όχι Παράγωγο Έργο: Δεν μπορείς να δημιουργήσεις παράγωγο έργο από το αδειοδοτούμενο (π.χ. διασκευή, μετάφραση, τροποποίηση μορφής, προσαρμογή κλπ) και να διανέμεις το παράγωγο έργο.
 • Όχι διανομή: Δεν μπορείς να διανέμεις το αδειοδοτούμενο έργο στο κοινό.


Σημείωση:

 • δεν υποχρεούσαι να συμμορφωθείς με τους όρους της άδειας αυτής για στοιχεία του αδειοδοτούμενου έργου που τελούν στο Δημόσιο Τομέα (Public Domain) ή για τη χρήση των οποίων έχει εφαρμογή νόμιμος περιορισμός ή εξαίρεση από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Δεν παρέχεται με την άδεια αυτή καμία εγγύηση. Η άδεια δεν εκχωρεί όλα τα δικαιώματα για τις δυνάμενες από εσένα χρήσεις του αδειοδοτούμενου έργου. Για παράδειγμα, άλλα δικαιώματα όπως η παρουσίαση του έργου στο κοινό, δικαιώματα περί την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή προστασίας της ιδιωτικότητας, ή το ηθικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να περιορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις του αδειοδοτούμενου έργου.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ:
Αυτή είναι μια επεξηγηματική περίληψη (και όχι κείμενο που υποκαθιστά) την άδεια χρήσης. Η περίληψη αναφέρει επιγραμματικά τις εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας του/της δημιουργού/δικαιούχου (εφεξής, αδειοδότη) για τη χρήση του έργου του/της στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ από το χρήστη (εφεξής, αδειολήπτη).
Εκχωρείται στον αδειολήπτη
η αναπαραγωγή: Η αναπαραγωγή, δημόσια ή ιδιωτική, του αδειοδοτούμενου έργου.
Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει την εκχώρηση των παραπάνω δικαιωμάτων εφόσον ο αδειολήπτης τηρεί τους όρους της αδειοδότησης όπως περιγράφονται παρακάτω.
Υπό τις εξής προϋποθέσεις:


Αναφορά: Πρέπει να κάνεις αναφορά στο αδειοδότη ως δημιουργό και στους άλλους δικαιούχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον υπάρχουν, όπως αυτή η αναφορά προσδιορίζεται από τον αδειοδότη.Όχι εμπορική χρήση: Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το αδειοδοτούμενο έργο για άμεσο ή έμμεσο εμπορικό σκοπό.Όχι Παράγωγο Έργο: Δεν μπορείς να δημιουργήσεις παράγωγο έργο από το αδειοδοτούμενο (π.χ. διασκευή, μετάφραση, τροποποίηση μορφής, προσαρμογή κλπ) και να διανείμεις το παράγωγο έργο.
Όχι διανομή: Δεν μπορείς να διανείμεις το αδειοδοτούμενο έργο στο κοινό.
Σημείωση:
δεν υποχρεούσαι να συμμορφωθείς με τους όρους της άδειας αυτής για στοιχεία του αδειοδοτούμενου έργου που τελούν στο Δημόσιο Τομέα (Public Domain) ή για τη χρήση των οποίων έχει εφαρμογή νόμιμος περιορισμός ή εξαίρεση από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Δεν παρέχεται με την άδεια αυτή καμία εγγύηση. Η άδεια δεν εκχωρεί όλα τα δικαιώματα για τις δυνάμενες από εσένα χρήσεις του αδειοδοτούμενου έργου. Για παράδειγμα, άλλα δικαιώματα όπως η παρουσίαση του έργου στο κοινό, δικαιώματα περί την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή προστασίας της ιδιωτικότητας, ή το ηθικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να περιορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις του αδειοδοτούμενου έργου
ΑΔΕΙΑ:
Αυτή η άδεια χρήσης έργου (εφεξής, άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ) παρέχει ένα σύνολο όρων και προϋποθέσεων που ο αδειοδότης ως δημιουργός του έργου ή/και οι άλλοι δικαιούχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κάνουν αποδεκτές προκειμένου να συντελεστεί η διάθεση του έργου του αδειοδότη μέσα από την Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ.  Η άδεια χρήσης έργου της ΕΒΕ διατίθεται για χρήση σε κάθε αδειοδότη που επιθυμεί να επιτρέψει στο κοινό να κάνει χρήση του αδειοδοτούμενου έργου το οποίο προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ δεν ανακαλείται. Η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ χορηγείται αφού προηγουμένως ο αδειοδότης έχει διαβάσει και κατανοήσει τους όρους και προϋποθέσεις της άδειας αυτής και έχει, επίσης, επισημάνει οποιοδήποτε στοιχείο περιέχεται στο έργο του/της και δεν υπόκειται στην αδειοδότηση.
Κάνοντας χρήση της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, ο αδειοδότης εκχωρεί στο κοινό που είναι αδειολήπτης άδεια να κάνει χρήση του αδειοδοτούμενου έργου υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Αν η αδειοδότηση του αδειοδότη δεν είναι αναγκαία για οποιονδήποτε λόγο—για παράδειγμα, γιατί τυγχάνει εφαρμογής οποιοσδήποτε νόμιμος περιορισμός ή εξαίρεση από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας—τότε η χρήση του έργου γι’ αυτό το λόγο δεν διέπεται από τους όρους της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ. Η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ παρέχει μόνον εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που ο αδειοδότης έχει την εξουσία να εκχωρήσει.   
1. Ορισμοί
«Παράγωγο Έργο (Τροποποίηση)» σημαίνει ένα έργο που υπόκειται σε πνευματική ιδιοκτησία ή συγγενικά δικαιώματα βασισμένο στο αδειοδοτούμενο έργο και το οποίο συνίσταται σε μετάφραση, αλλαγή, προσαρμογή ή μετατροπή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τροποποίηση του αρχικού έργου κατά τρόπο που ν’ απαιτείται η άδεια του αδειοδότη υπόψη της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
Πνευματική ιδιοκτησία και σχετικά δικαιώματα σημαίνει τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας και τα σχετικά με αυτά συγγενικά δικαιώματα στα οποία περιλαμβάνονται τα δικαιώματα των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων (των παραγωγών υλικών φορέων ήχου), των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων (των παραγωγών υλικών φορέων ήχου και εικόνας), των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, των εκδοτών εντύπων∙ επίσης, περιλαμβάνεται το δικαίωμα ειδικής φύσης του δημιουργού βάσης δεδομένων (sui generis database rights), ανεξάρτητα από το πως τα ανωτέρω δικαιώματα αναφέρονται ή κατηγοριοποιούνται στο νόμο.
Αποτελεσματικοί Τεχνολογικοί Περιορισμοί σημαίνει τα τεχνολογικά μέτρα προστασίας που, σε περίπτωση έλλειψης κατάλληλης εξουσίας, δεν μπορούν να παρακαμφθούν υπόψη νομικού πλαισίου σύμφωνα με το άρ.11 της Συνθήκης Πνευματικής Ιδιοκτησίας της 20ης Δεκεμβρίου 1996 του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και παρόμοιων διεθνών συνθηκών καθώς και σύμφωνα με άρ.66Α ν.2121/1993.
Νόμιμοι Περιορισμοί και Εξαιρέσεις σημαίνει επιτρεπόμενη εύλογη/δίκαιη χρήση για ιδιωτική αναπαραγωγή (άρ.18 ν.2121/1993) ή άλλη εξαίρεση ή περιορισμό στο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή στα σχετικά μ’ αυτό δικαιώματα που εφαρμόζεται στη χρήση που κάνει ο αδειολήπτης επί του αδειοδοτημένου έργου (άρ.19-28Β ν.2121/1993) και η οποία δεν αντίκειται στη ρήτρα γενικής εφαρμογής επί των περιορισμών—τεστ των τριών σταδίων (άρ.28Γ ν.2121/1993).     
Το αδειοδοτημένο έργο σημαίνει το έργο λόγου ή τέχνης, τη βάση δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο ο αδειοδότης διαθέτει με αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ.
Τα εκχωρούμενα δικαιώματα σημαίνει τις εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών (συγγενικών) δικαιωμάτων που εκχωρούνται στον αδειολήπτη από τον αδειοδότη που έχει την εξουσία γι’ αυτό για τη χρήση από τον αδειολήπτη του αδειοδοτημένου έργου με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
Ο αδειοδότης σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή πρόσωπα που εκχωρούν τις εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων σύμφωνα με αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ.
Όχι Εμπορική χρήση σημαίνει χρήση που δεν αποσκοπεί άμεσα ή έμμεσα σε εμπορικό αντάλλαγμα ή οικονομικό όφελος του αδειολήπτη. Για τους σκοπούς της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ η ανταλλαγή του αδειοδοτημένου έργου με άλλο έργο που υπόκειται σε πνευματική ιδιοκτησία ή συγγενικά δικαιώματα με μέθοδο επιγραμμικής διανομής/μοιράσματος αρχείων (online file-sharing) ή παρόμοια μέθοδο θεωρείται ως εμπορική χρήση ακόμη κι αν δεν υπάρχει πληρωμή ή οικονομικό αντάλλαγμα σχετικό με την μέθοδο της επιγραμμικής διανομής/μοιράσματος αρχείων. Συνεπώς, απαγορεύεται η διανομή του αδειοδοτούμενου έργου με οποιαδήποτε μέθοδο επιγραμμικής διανομής/μοιράσματος αρχείων τρίτων ως προς την ΕΒΕ.   
Διανομή σημαίνει την παροχή έργου στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο ή μέθοδο προϋποθέτει την προηγούμενη άδεια για του αδειοδότη για την άσκηση των εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής του ιδιοκτησίας. Συνεπώς, με την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ απαγορεύεται η διανομή του έργου στο κοινό από τον αδειολήπτη.  
Κοινό σημαίνει αριθμός ατόμων που δεν χαρακτηρίζονται μεταξύ τους από ιδιαίτερες οικογενειακές, συγγενικές ή προσωπικές σχέσεις.
Το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων σημαίνει το δικαίωμα που προβλέπεται στην Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11η; Μαρτίου 1996 για τη Νομική Προστασία των Βάσεων Δεδομένων όπως αυτό έχει ενσωματωθεί στο άρ.45Α του ν.2121/1993 και ισχύει.
Αδειολήπτης, σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τις εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα του αδειοδότη σύμφωνα με το περιεχόμενο της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.     
2. Σκοπός
α. Παροχή άδειας
1. Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, ο/η αδειοδότης με το κείμενο αυτό παρέχει στον/στην αδειολήπτη, για όλον τον κόσμο, χωρίς εύλογη αμοιβή, χωρίς δικαίωμα υπο-αδειοδότησης, μη αποκλειστική, μη ανακλητή άδεια να ασκήσει ο/η αδειολήπτης τις εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα επί του αδειοδοτημένου έργου, και ειδικότερα:
Την εξουσία της αναπαραγωγής, δημόσιας ή ιδιωτικής, του αδειοδοτημένου έργου, εν όλω ή εν μέρει, αποκλειστικά για μη εμπορική χρήση, &
2. Εξαιρέσεις και Νόμιμοι περιορισμοί: Προς άρση αμφιβολιών, σε περίπτωση εφαρμογής εξαιρέσεων ή νόμιμων περιορισμών από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα συγγενικά δικαιώματα, αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ δεν έχει εφαρμογή και δεν απαιτείται ο/η αδειολήπτης να συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής της άδειας.
3. Διάρκεια: η διάρκεια αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ προσδιορίζεται στο άρθρο 6(α) αυτής.
4. Μέσα και μορφότυπος∙ επιτρεπτές τεχνικές τροποποιήσεις: ο/η αδειοδότης εκχωρεί στον/στην αδειολήπτη τις αδειοδοτημένες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας για κάθε μέσο και μορφότυπο είτε γνωστό είτε μέλλοντα να υπάρξει, και την εξουσία να κάνει ο/η αδειοδότης τις αναγκαίες τεχνικές τροποποιήσεις του αδειοδοτούμενου έργου για τη χρήση αυτού σε κάθε μέσο και μορφότυπο. Ο/Η αδειοδότης παραιτείται από ή/και συμφωνεί να μην ασκήσει δικαίωμα του/της για να απαγορεύσει στον/στην αδειολήπτη να κάνει τεχνικές τροποποιήσεις αναγκαίες για να ασκήσει τις εκχωρούμενες με την άδεια αυτή εξουσίες, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών τροποποιήσεων του αδειοδοτούμενου έργου που είναι αναγκαίες για την παράκαμψη αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων προστασίας του έργου. Για τους σκοπούς της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, η διενέργεια τροποποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2(α)(4) αυτής δεν θα συνιστά παράγωγο έργο.
5. Περαιτέρω χρήστες.
Α. Εκχώρηση από τον/την αδειοδότη—αδειοδοτούμενο έργο: κάθε χρήστης του αδειοδοτούμενου έργου γίνεται εκδοχέας αυτόχρημα από τον/την αδειοδότη των εκχωρούμενων εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας του/της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
Β. Απαγόρευση περιορισμών περαιτέρω χρήσης: απαγορεύεται στον/στην αδειολήπτη να επιβάλλει ή προτείνει πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους ή/και προϋποθέσεις, ή να εφαρμόσει αποτελεσματικά τεχνολογικά μέτρα προστασίας στο αδειοδοτούμενο έργο, εάν από την επιβολή, πρόταση ή εφαρμογή τέτοιων όρων, προϋποθέσεων ή τεχνολογικών μέτρων περιορίζεται η άσκηση των εκχωρούμενων εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του/της αδειοδότη από οποιονδήποτε χρήστη του αδειοδοτημένου έργου.
6. Μη αναγνώριση. Το περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ δεν συνιστά ούτε μπορεί να ερμηνευτεί ότι συνιστά παροχή άδειας στον/στην αδειολήπτη, ούτε συνιστά ερμηνεία κατά τον ίδιο τρόπο των χρήσεων του έργου που ο/η αδειολήπτης κάνει, ώστε να εμφανίζεται ή να επικαλείται ότι δήθεν σχετίζεται με τον/την αδειοδότη δημιουργό του αδειοδοτούμενου έργου ή με τρίτους στους οποίους γίνεται αναφορά σχετικά με το αδειοδοτούμενο έργο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3(α)(1)(Α)(i) αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, με σχέση χορηγίας, συναίνεσης ή επίσημης αναγνώρισης.
β. Άλλα δικαιώματα.
1. Οι εξουσίες από το ηθικό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας όπως η εξουσία περιφρούρησης της ακεραιότητας του έργου, δεν περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των εκχωρούμενων εξουσιών της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, ούτε περιλαμβάνονται σ’ αυτήν δικαιώματα περί την ιδιωτικότητα, την προσωπικότητα ή παρόμοια δικαιώματα. Εντούτοις, και στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για να ασκήσει ο/η αδειολήπτης τις εκχωρούμενες με την άδεια αυτή εξουσίες, ο/η αδειοδότης παραιτείται από ή/και συμφωνεί να μην ασκήσει τέτοια δικαιώματα ή εξουσίες των οποίων είναι δικαιούχος προκειμένου να επιτραπεί ή άσκηση αποκλειστικά των εκχωρούμενων εξουσιών με αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ και όχι για άλλο λόγο.
2. Δικαιώματα επί ευρεσιτεχνιών ή δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων ή διακριτικών τίτλων ή επί ονομάτων χώρου δεν περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
3. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, ο/η αδειοδότης παραιτείται από το δικαίωμα είσπραξης εύλογης αμοιβής από τον/την αδειολήπτη αλλά και την ΕΒΕ για την άσκηση των εκχωρούμενων εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας του/της, είτε απευθείας είτε μέσω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης μέσω εθελοντικής ή αναγκαστικής παροχής αδείας για την είσπραξη της αμοιβής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο/η αδειοδότης ρητά επιφυλάσσεται για την άσκηση του δικαιώματός του/της να εισπράξει αμοιβή από την εκχώρηση εξουσιών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του/της για κάθε χρήση του έργου του πλην των μη εμπορικών χρήσεων, όπως επίσης επιφυλάσσει τα νόμιμα δικαιώματά του/της για να αξιώσει αποζημίωση για κάθε χρήση του αδειοδοτούμενου έργου που δεν είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
3. Προϋποθέσεις αδειοδότησης
Η εκχώρηση από τον/την αδειοδότη ορισμένων εκ των εξουσιών του/της από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στον/στην αδειολήπτη περιλαμβάνει τα εξής:
α. Αναφορά δημιουργού
Σε κάθε αναπαραγωγή του αδειοδοτημένου έργου, ο/η αδειολήπτης υποχρεούται:
Α. Να διατηρεί τις παρακάτω αναφορές στο αδειοδοτημένο έργο εφόσον αυτές έχουν περιγραφεί από τον/την αδειοδότη:
Αναφορά του/των δημιουργού/-ών του αδειοδοτημένου έργου καθώς και αναφορά σε οποιονδήποτε τρίτο περιλαμβάνεται στο σημείωμα αναφοράς ότι πρέπει να αναφέρεται, με κάθε εφικτό τρόπο που προσδιορίζεται από τον/την αδειοδότη συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς με ψευδώνυμο αν αυτή ζητείται.
Αναφορά της ισχύος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Αναφορά της της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ με την οποία διατίθεται το αδειοδοτούμενο έργο.
Αναφορά της σημείωσης για την αποποίηση ευθύνης και παροχή εγγυήσεων της ΕΒΕ.
Αναφορά του Κανονιστικού Αναγνωριστικού Πόρου (URI) ή του υπερσυνδέσμου του αδειοδοτούμενου έργου στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν.
Ο/Η αδειολήπτης υποχρεούται να ικανοποιήσει τους όρους της αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 3(α)(1)(Α) αυτής της άδειας με κάθε εύλογο τρόπο υπόψη του μέσου και των δεδομένων του τρόπου με τον οποίο αναπαράγει το αδειοδοτούμενο έργο.
 Εφόσον απαιτηθεί από τον/την αδειοδότη, πρέπει να ο/η αδειολήπτης να αφαιρέσει οποιαδήποτε αναφορά από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3(α)(1)(Α) στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.
4. Το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων  
Όπου η εκχώρηση τον/την αδειοδότη εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του/της περιλαμβάνει τα δικαιώματα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων (sui generis rights) προκειμένου να κάνει ο/η αδειολήπτης χρήση του αδειοδοτούμενου έργου, τότε:
α. Προς άρση αμφιβολιών το περιεχόμενο του άρθρου 2(α)(1) εκχωρεί την εξουσία στον/στην αδειολήπτη να εξάγει, κάνει χρήση, αναπαράγει μέρος μόνο και όχι το σύνολο ή ουσιώδες μέρος εκ του περιεχομένου της βάσης δεδομένων αποκλειστικά για μη εμπορικό σκοπό.
β. Αν περιλαμβάνει το σύνολο ή ουσιώδες μέρος εκ του περιεχομένου της βάσης δεδομένων σε βάση δεδομένων στην οποία ο/η αδειολήπτης έχει δικαιώματα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων, τότε η βάση δεδομένων (και όχι τα περιεχόμενά της) στην οποία ο/η αδειολήπτης έχει δικαιώματα ειδικής φύσης είναι παράγωγο έργο για το σκοπό και την έννοια του άρθρου 3(β)∙ και
Προς άρση αμφιβολιών, το άρθρο 4 της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ προβλέπει συμπληρωματικές υποχρεώσεις του/της αδειολήπτη και δεν αντικαθιστά τις προβλεπόμενες σε άλλα άρθρα υποχρεώσεις του/της όπως περιγράφονται σε αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ ως εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα του/της αδειοδότη.
5. Εγγυήσεις και Περιορισμός της ευθύνης  
α. Εκτός αν άλλως ορίζεται από τον/την αδειοδότη σε διαφορετικό κείμενο ή στο έργο του/της, ο/η αδειοδότης παρέχει το αδειοδοτούμενο έργο του/της «ως έχει» και «όπως διατίθεται» και δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με το αδειοδοτούμενο έργο είτε ρητή είτε τεκμαιρόμενη από σύμβαση ή άλλως. Η μη παροχή εγγυήσεων περιλαμβάνει τον τίτλο, την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για ορισμένο σκοπό, τη νομιμότητα, την έλλειψη λανθανόντων ή εμφανών ελαττωμάτων, την ακρίβεια, την παρουσία ή απουσία λαθών, είτε γνωστών είτε αγνώστων. Όπου η παροχή εγγυήσεων δεν επιτρέπεται είτε εν όλω είτε εν μέρει, αυτή η δήλωση περί μη παροχής εγγυήσεων δεν έχει εφαρμογή και στον/στην αδειολήπτη.
β. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, ο/η αδειοδότης δεν έχει νομική ευθύνη έναντι του/της αδειολήπτη (συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης από αμέλεια) για οποιαδήποτε άμεση, ειδική, έμμεση, τυχαία, επαγόμενη, αδικοπρακτική ζημία, κόστος ή δαπάνη που προκαλούνται από αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ ή από το αδειοδοτούμενο έργο, ακόμη και στην περίπτωση που ο/η αδειοδότης γνωρίζει το ενδεχόμενο της πρόκλησης τέτοιων ζημιών, κόστους ή δαπανών. Όπου ο περιορισμός της νομικής ευθύνης δεν επιτρέπεται είτε εν όλω είτε εν μέρει, αυτή η δήλωση περί περιορισμού της νομικής ευθύνης δεν έχει εφαρμογή και στον/στην αδειολήπτη.
γ. Η ανωτέρω δήλωση περί μη παροχής εγγυήσεων και περί περιορισμού της νομικής ευθύνης πρέπει να ερμηνεύεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, να ισοδυναμεί με πλήρη περιορισμό της νομικής ευθύνης και παροχή καμίας εγγύησης.
6. Διάρκεια και Παύση   
α. Αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ περί την εκχώρηση εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του/της αδειοδότη έχει διάρκεια για όλο το χρόνο ισχύος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των σχετικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, σε ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με τους όρους της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, τότε παύει αυτοδίκαια η εκχώρηση των εξουσιών από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών δικαιωμάτων για τον/την αδειολήπτη που δεν συμμορφώνεται.
β. Προς άρση αμφιβολιών, το άρθρο 6(α) της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ δεν καταργεί ούτε άλλως επηρεάζει το δικαίωμα του/της αδειοδότη να αξιώσει αποζημίωση για την παραβίαση από τον/την αδειολήπτη δικαιωμάτων του/της από αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ εφόσον πρόκειται για αδειολήπτη που δεν συμμορφώνεται με τους όρους της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
γ. Προς άρση αμφιβολιών, ο/η αδειοδότης μπορεί να παρέχει το αδειοδοτούμενο έργο με διαφορετικούς όρους ή προϋποθέσεις. Ωστόσο, εφόσον ο/η αδειοδότης ενεργήσει έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι παύεται αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ.
δ. Η ισχύς των οριζόμενων στα άρθρα 1, 5, 6, 7 και 8 αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ διατηρείται παρά την λήξη της ισχύος της.  
7. Λοιποί Όροι και προϋποθέσεις   
α. Ο/Η αδειοδότης δεν δεσμεύεται από τυχόν πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις περί τη χρήση του αδειοδοτούμενου έργου του/της που προτείνονται από τον/την αδειολήπτη εκτός αν έχει αυτό συμφωνηθεί ρητά.
β. Οποιαδήποτε συμφωνία, κατανόηση, ή πρόταση όρων σχετικά με το αδειοδοτούμενο έργο που δεν περιγράφεται στο περιεχόμενο της παρούσας άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ συνιστά περιεχόμενο ξεχωριστό και διακριτό από το περιεχόμενο των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας άδειας.  
8. Ερμηνεία
α. Προς άρση αμφιβολιών, αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ δεν αποσκοπεί και δεν θα ερμηνεύεται ωσάν να αποσκοπεί να μειώσει, περιορίσει, δεσμεύσει ή επιβάλλει περιορισμούς σε οποιαδήποτε χρήση του αδειοδοτούμενου έργου που θα μπορούσαν να γίνουν σύννομα (νόμιμοι περιορισμοί και εξαιρέσεις) χωρίς την άδεια του/της αδειοδότη σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
β. Εάν κάποιος από τους όρους αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ κρίνεται, όπως διατυπώνεται, ανεφάρμοστος, θα διαμορφώνεται κατά το μέτρο του δυνατού στη διατύπωση εκείνη που θα τον κάνει εφαρμόσιμο. Αν αυτή η αλλαγή διατύπωσης δεν μπορεί να γίνει, η μη ισχύς του ανεφάρμοστου όρου δεν θα επηρεάζει την εφαρμογή των λοιπών όρων αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
γ. Δεν είναι δεκτή καμία παραίτηση ή έλλειψη συμμόρφωσης με όρο ή προϋπόθεση αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ εκτός αν έχει ρητά συμφωνηθεί με τον/την αδειοδότη.
δ. Κανένα περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ δεν συνιστά ή μπορεί να ερμηνευτεί ότι δήθεν συνιστά περιορισμό ή παραίτηση από προνόμια ή ειδική νομική μεταχείριση που απολαμβάνει ο/η αδειοδότης ή ο/η αδειολήπτης συμπεριλαμβανομένων αυτών που προβλέπονται σε έννομες διαδικασίες οποιασδήποτε δικαιοδοσίας ή Αρχής.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ:
Αυτή είναι μια επεξηγηματική περίληψη (και όχι κείμενο που υποκαθιστά) την άδεια χρήσης. Η περίληψη αναφέρει επιγραμματικά τις εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας του/της δημιουργού/δικαιούχου (εφεξής, αδειοδότη) για τη χρήση του έργου του/της στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ από το χρήστη (εφεξής, αδειολήπτη).
Εκχωρείται στον αδειολήπτη
η αναπαραγωγή: Η αναπαραγωγή, δημόσια ή ιδιωτική, του αδειοδοτούμενου έργου.
Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει την εκχώρηση των παραπάνω δικαιωμάτων εφόσον ο αδειολήπτης τηρεί τους όρους της αδειοδότησης όπως περιγράφονται παρακάτω.
Υπό τις εξής προϋποθέσεις:


Αναφορά: Πρέπει να κάνεις αναφορά στο αδειοδότη ως δημιουργό και στους άλλους δικαιούχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον υπάρχουν, όπως αυτή η αναφορά προσδιορίζεται από τον αδειοδότη.Όχι εμπορική χρήση: Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το αδειοδοτούμενο έργο για άμεσο ή έμμεσο εμπορικό σκοπό.Όχι Παράγωγο Έργο: Δεν μπορείς να δημιουργήσεις παράγωγο έργο από το αδειοδοτούμενο (π.χ. διασκευή, μετάφραση, τροποποίηση μορφής, προσαρμογή κλπ) και να διανείμεις το παράγωγο έργο.
Όχι διανομή: Δεν μπορείς να διανείμεις το αδειοδοτούμενο έργο στο κοινό.
Σημείωση:
δεν υποχρεούσαι να συμμορφωθείς με τους όρους της άδειας αυτής για στοιχεία του αδειοδοτούμενου έργου που τελούν στο Δημόσιο Τομέα (Public Domain) ή για τη χρήση των οποίων έχει εφαρμογή νόμιμος περιορισμός ή εξαίρεση από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Δεν παρέχεται με την άδεια αυτή καμία εγγύηση. Η άδεια δεν εκχωρεί όλα τα δικαιώματα για τις δυνάμενες από εσένα χρήσεις του αδειοδοτούμενου έργου. Για παράδειγμα, άλλα δικαιώματα όπως η παρουσίαση του έργου στο κοινό, δικαιώματα περί την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή προστασίας της ιδιωτικότητας, ή το ηθικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να περιορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις του αδειοδοτούμενου έργου
ΑΔΕΙΑ:
Αυτή η άδεια χρήσης έργου (εφεξής, άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ) παρέχει ένα σύνολο όρων και προϋποθέσεων που ο αδειοδότης ως δημιουργός του έργου ή/και οι άλλοι δικαιούχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κάνουν αποδεκτές προκειμένου να συντελεστεί η διάθεση του έργου του αδειοδότη μέσα από την Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ.  Η άδεια χρήσης έργου της ΕΒΕ διατίθεται για χρήση σε κάθε αδειοδότη που επιθυμεί να επιτρέψει στο κοινό να κάνει χρήση του αδειοδοτούμενου έργου το οποίο προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ δεν ανακαλείται. Η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ χορηγείται αφού προηγουμένως ο αδειοδότης έχει διαβάσει και κατανοήσει τους όρους και προϋποθέσεις της άδειας αυτής και έχει, επίσης, επισημάνει οποιοδήποτε στοιχείο περιέχεται στο έργο του/της και δεν υπόκειται στην αδειοδότηση.
Κάνοντας χρήση της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, ο αδειοδότης εκχωρεί στο κοινό που είναι αδειολήπτης άδεια να κάνει χρήση του αδειοδοτούμενου έργου υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Αν η αδειοδότηση του αδειοδότη δεν είναι αναγκαία για οποιονδήποτε λόγο—για παράδειγμα, γιατί τυγχάνει εφαρμογής οποιοσδήποτε νόμιμος περιορισμός ή εξαίρεση από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας—τότε η χρήση του έργου γι’ αυτό το λόγο δεν διέπεται από τους όρους της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ. Η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ παρέχει μόνον εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που ο αδειοδότης έχει την εξουσία να εκχωρήσει.   
1. Ορισμοί
«Παράγωγο Έργο (Τροποποίηση)» σημαίνει ένα έργο που υπόκειται σε πνευματική ιδιοκτησία ή συγγενικά δικαιώματα βασισμένο στο αδειοδοτούμενο έργο και το οποίο συνίσταται σε μετάφραση, αλλαγή, προσαρμογή ή μετατροπή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τροποποίηση του αρχικού έργου κατά τρόπο που ν’ απαιτείται η άδεια του αδειοδότη υπόψη της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
Πνευματική ιδιοκτησία και σχετικά δικαιώματα σημαίνει τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας και τα σχετικά με αυτά συγγενικά δικαιώματα στα οποία περιλαμβάνονται τα δικαιώματα των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων (των παραγωγών υλικών φορέων ήχου), των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων (των παραγωγών υλικών φορέων ήχου και εικόνας), των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, των εκδοτών εντύπων∙ επίσης, περιλαμβάνεται το δικαίωμα ειδικής φύσης του δημιουργού βάσης δεδομένων (sui generis database rights), ανεξάρτητα από το πως τα ανωτέρω δικαιώματα αναφέρονται ή κατηγοριοποιούνται στο νόμο.
Αποτελεσματικοί Τεχνολογικοί Περιορισμοί σημαίνει τα τεχνολογικά μέτρα προστασίας που, σε περίπτωση έλλειψης κατάλληλης εξουσίας, δεν μπορούν να παρακαμφθούν υπόψη νομικού πλαισίου σύμφωνα με το άρ.11 της Συνθήκης Πνευματικής Ιδιοκτησίας της 20ης Δεκεμβρίου 1996 του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και παρόμοιων διεθνών συνθηκών καθώς και σύμφωνα με άρ.66Α ν.2121/1993.
Νόμιμοι Περιορισμοί και Εξαιρέσεις σημαίνει επιτρεπόμενη εύλογη/δίκαιη χρήση για ιδιωτική αναπαραγωγή (άρ.18 ν.2121/1993) ή άλλη εξαίρεση ή περιορισμό στο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή στα σχετικά μ’ αυτό δικαιώματα που εφαρμόζεται στη χρήση που κάνει ο αδειολήπτης επί του αδειοδοτημένου έργου (άρ.19-28Β ν.2121/1993) και η οποία δεν αντίκειται στη ρήτρα γενικής εφαρμογής επί των περιορισμών—τεστ των τριών σταδίων (άρ.28Γ ν.2121/1993).     
Το αδειοδοτημένο έργο σημαίνει το έργο λόγου ή τέχνης, τη βάση δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο ο αδειοδότης διαθέτει με αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ.
Τα εκχωρούμενα δικαιώματα σημαίνει τις εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών (συγγενικών) δικαιωμάτων που εκχωρούνται στον αδειολήπτη από τον αδειοδότη που έχει την εξουσία γι’ αυτό για τη χρήση από τον αδειολήπτη του αδειοδοτημένου έργου με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
Ο αδειοδότης σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή πρόσωπα που εκχωρούν τις εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων σύμφωνα με αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ.
Όχι Εμπορική χρήση σημαίνει χρήση που δεν αποσκοπεί άμεσα ή έμμεσα σε εμπορικό αντάλλαγμα ή οικονομικό όφελος του αδειολήπτη. Για τους σκοπούς της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ η ανταλλαγή του αδειοδοτημένου έργου με άλλο έργο που υπόκειται σε πνευματική ιδιοκτησία ή συγγενικά δικαιώματα με μέθοδο επιγραμμικής διανομής/μοιράσματος αρχείων (online file-sharing) ή παρόμοια μέθοδο θεωρείται ως εμπορική χρήση ακόμη κι αν δεν υπάρχει πληρωμή ή οικονομικό αντάλλαγμα σχετικό με την μέθοδο της επιγραμμικής διανομής/μοιράσματος αρχείων. Συνεπώς, απαγορεύεται η διανομή του αδειοδοτούμενου έργου με οποιαδήποτε μέθοδο επιγραμμικής διανομής/μοιράσματος αρχείων τρίτων ως προς την ΕΒΕ.   
Διανομή σημαίνει την παροχή έργου στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο ή μέθοδο προϋποθέτει την προηγούμενη άδεια για του αδειοδότη για την άσκηση των εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής του ιδιοκτησίας. Συνεπώς, με την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ απαγορεύεται η διανομή του έργου στο κοινό από τον αδειολήπτη.  
Κοινό σημαίνει αριθμός ατόμων που δεν χαρακτηρίζονται μεταξύ τους από ιδιαίτερες οικογενειακές, συγγενικές ή προσωπικές σχέσεις.
Το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων σημαίνει το δικαίωμα που προβλέπεται στην Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11η; Μαρτίου 1996 για τη Νομική Προστασία των Βάσεων Δεδομένων όπως αυτό έχει ενσωματωθεί στο άρ.45Α του ν.2121/1993 και ισχύει.
Αδειολήπτης, σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τις εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα του αδειοδότη σύμφωνα με το περιεχόμενο της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.     
2. Σκοπός
α. Παροχή άδειας
1. Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, ο/η αδειοδότης με το κείμενο αυτό παρέχει στον/στην αδειολήπτη, για όλον τον κόσμο, χωρίς εύλογη αμοιβή, χωρίς δικαίωμα υπο-αδειοδότησης, μη αποκλειστική, μη ανακλητή άδεια να ασκήσει ο/η αδειολήπτης τις εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα επί του αδειοδοτημένου έργου, και ειδικότερα:
Την εξουσία της αναπαραγωγής, δημόσιας ή ιδιωτικής, του αδειοδοτημένου έργου, εν όλω ή εν μέρει, αποκλειστικά για μη εμπορική χρήση, &
2. Εξαιρέσεις και Νόμιμοι περιορισμοί: Προς άρση αμφιβολιών, σε περίπτωση εφαρμογής εξαιρέσεων ή νόμιμων περιορισμών από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα συγγενικά δικαιώματα, αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ δεν έχει εφαρμογή και δεν απαιτείται ο/η αδειολήπτης να συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής της άδειας.
3. Διάρκεια: η διάρκεια αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ προσδιορίζεται στο άρθρο 6(α) αυτής.
4. Μέσα και μορφότυπος∙ επιτρεπτές τεχνικές τροποποιήσεις: ο/η αδειοδότης εκχωρεί στον/στην αδειολήπτη τις αδειοδοτημένες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας για κάθε μέσο και μορφότυπο είτε γνωστό είτε μέλλοντα να υπάρξει, και την εξουσία να κάνει ο/η αδειοδότης τις αναγκαίες τεχνικές τροποποιήσεις του αδειοδοτούμενου έργου για τη χρήση αυτού σε κάθε μέσο και μορφότυπο. Ο/Η αδειοδότης παραιτείται από ή/και συμφωνεί να μην ασκήσει δικαίωμα του/της για να απαγορεύσει στον/στην αδειολήπτη να κάνει τεχνικές τροποποιήσεις αναγκαίες για να ασκήσει τις εκχωρούμενες με την άδεια αυτή εξουσίες, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών τροποποιήσεων του αδειοδοτούμενου έργου που είναι αναγκαίες για την παράκαμψη αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων προστασίας του έργου. Για τους σκοπούς της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, η διενέργεια τροποποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2(α)(4) αυτής δεν θα συνιστά παράγωγο έργο.
5. Περαιτέρω χρήστες.
Α. Εκχώρηση από τον/την αδειοδότη—αδειοδοτούμενο έργο: κάθε χρήστης του αδειοδοτούμενου έργου γίνεται εκδοχέας αυτόχρημα από τον/την αδειοδότη των εκχωρούμενων εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας του/της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
Β. Απαγόρευση περιορισμών περαιτέρω χρήσης: απαγορεύεται στον/στην αδειολήπτη να επιβάλλει ή προτείνει πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους ή/και προϋποθέσεις, ή να εφαρμόσει αποτελεσματικά τεχνολογικά μέτρα προστασίας στο αδειοδοτούμενο έργο, εάν από την επιβολή, πρόταση ή εφαρμογή τέτοιων όρων, προϋποθέσεων ή τεχνολογικών μέτρων περιορίζεται η άσκηση των εκχωρούμενων εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του/της αδειοδότη από οποιονδήποτε χρήστη του αδειοδοτημένου έργου.
6. Μη αναγνώριση. Το περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ δεν συνιστά ούτε μπορεί να ερμηνευτεί ότι συνιστά παροχή άδειας στον/στην αδειολήπτη, ούτε συνιστά ερμηνεία κατά τον ίδιο τρόπο των χρήσεων του έργου που ο/η αδειολήπτης κάνει, ώστε να εμφανίζεται ή να επικαλείται ότι δήθεν σχετίζεται με τον/την αδειοδότη δημιουργό του αδειοδοτούμενου έργου ή με τρίτους στους οποίους γίνεται αναφορά σχετικά με το αδειοδοτούμενο έργο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3(α)(1)(Α)(i) αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, με σχέση χορηγίας, συναίνεσης ή επίσημης αναγνώρισης.
β. Άλλα δικαιώματα.
1. Οι εξουσίες από το ηθικό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας όπως η εξουσία περιφρούρησης της ακεραιότητας του έργου, δεν περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των εκχωρούμενων εξουσιών της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, ούτε περιλαμβάνονται σ’ αυτήν δικαιώματα περί την ιδιωτικότητα, την προσωπικότητα ή παρόμοια δικαιώματα. Εντούτοις, και στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για να ασκήσει ο/η αδειολήπτης τις εκχωρούμενες με την άδεια αυτή εξουσίες, ο/η αδειοδότης παραιτείται από ή/και συμφωνεί να μην ασκήσει τέτοια δικαιώματα ή εξουσίες των οποίων είναι δικαιούχος προκειμένου να επιτραπεί ή άσκηση αποκλειστικά των εκχωρούμενων εξουσιών με αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ και όχι για άλλο λόγο.
2. Δικαιώματα επί ευρεσιτεχνιών ή δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων ή διακριτικών τίτλων ή επί ονομάτων χώρου δεν περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
3. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, ο/η αδειοδότης παραιτείται από το δικαίωμα είσπραξης εύλογης αμοιβής από τον/την αδειολήπτη αλλά και την ΕΒΕ για την άσκηση των εκχωρούμενων εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας του/της, είτε απευθείας είτε μέσω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης μέσω εθελοντικής ή αναγκαστικής παροχής αδείας για την είσπραξη της αμοιβής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο/η αδειοδότης ρητά επιφυλάσσεται για την άσκηση του δικαιώματός του/της να εισπράξει αμοιβή από την εκχώρηση εξουσιών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του/της για κάθε χρήση του έργου του πλην των μη εμπορικών χρήσεων, όπως επίσης επιφυλάσσει τα νόμιμα δικαιώματά του/της για να αξιώσει αποζημίωση για κάθε χρήση του αδειοδοτούμενου έργου που δεν είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
3. Προϋποθέσεις αδειοδότησης
Η εκχώρηση από τον/την αδειοδότη ορισμένων εκ των εξουσιών του/της από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στον/στην αδειολήπτη περιλαμβάνει τα εξής:
α. Αναφορά δημιουργού
Σε κάθε αναπαραγωγή του αδειοδοτημένου έργου, ο/η αδειολήπτης υποχρεούται:
Α. Να διατηρεί τις παρακάτω αναφορές στο αδειοδοτημένο έργο εφόσον αυτές έχουν περιγραφεί από τον/την αδειοδότη:
Αναφορά του/των δημιουργού/-ών του αδειοδοτημένου έργου καθώς και αναφορά σε οποιονδήποτε τρίτο περιλαμβάνεται στο σημείωμα αναφοράς ότι πρέπει να αναφέρεται, με κάθε εφικτό τρόπο που προσδιορίζεται από τον/την αδειοδότη συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς με ψευδώνυμο αν αυτή ζητείται.
Αναφορά της ισχύος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Αναφορά της της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ με την οποία διατίθεται το αδειοδοτούμενο έργο.
Αναφορά της σημείωσης για την αποποίηση ευθύνης και παροχή εγγυήσεων της ΕΒΕ.
Αναφορά του Κανονιστικού Αναγνωριστικού Πόρου (URI) ή του υπερσυνδέσμου του αδειοδοτούμενου έργου στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν.
Ο/Η αδειολήπτης υποχρεούται να ικανοποιήσει τους όρους της αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 3(α)(1)(Α) αυτής της άδειας με κάθε εύλογο τρόπο υπόψη του μέσου και των δεδομένων του τρόπου με τον οποίο αναπαράγει το αδειοδοτούμενο έργο.
 Εφόσον απαιτηθεί από τον/την αδειοδότη, πρέπει να ο/η αδειολήπτης να αφαιρέσει οποιαδήποτε αναφορά από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3(α)(1)(Α) στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.
4. Το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων  
Όπου η εκχώρηση τον/την αδειοδότη εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του/της περιλαμβάνει τα δικαιώματα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων (sui generis rights) προκειμένου να κάνει ο/η αδειολήπτης χρήση του αδειοδοτούμενου έργου, τότε:
α. Προς άρση αμφιβολιών το περιεχόμενο του άρθρου 2(α)(1) εκχωρεί την εξουσία στον/στην αδειολήπτη να εξάγει, κάνει χρήση, αναπαράγει μέρος μόνο και όχι το σύνολο ή ουσιώδες μέρος εκ του περιεχομένου της βάσης δεδομένων αποκλειστικά για μη εμπορικό σκοπό.
β. Αν περιλαμβάνει το σύνολο ή ουσιώδες μέρος εκ του περιεχομένου της βάσης δεδομένων σε βάση δεδομένων στην οποία ο/η αδειολήπτης έχει δικαιώματα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων, τότε η βάση δεδομένων (και όχι τα περιεχόμενά της) στην οποία ο/η αδειολήπτης έχει δικαιώματα ειδικής φύσης είναι παράγωγο έργο για το σκοπό και την έννοια του άρθρου 3(β)∙ και
Προς άρση αμφιβολιών, το άρθρο 4 της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ προβλέπει συμπληρωματικές υποχρεώσεις του/της αδειολήπτη και δεν αντικαθιστά τις προβλεπόμενες σε άλλα άρθρα υποχρεώσεις του/της όπως περιγράφονται σε αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ ως εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα του/της αδειοδότη.
5. Εγγυήσεις και Περιορισμός της ευθύνης  
α. Εκτός αν άλλως ορίζεται από τον/την αδειοδότη σε διαφορετικό κείμενο ή στο έργο του/της, ο/η αδειοδότης παρέχει το αδειοδοτούμενο έργο του/της «ως έχει» και «όπως διατίθεται» και δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με το αδειοδοτούμενο έργο είτε ρητή είτε τεκμαιρόμενη από σύμβαση ή άλλως. Η μη παροχή εγγυήσεων περιλαμβάνει τον τίτλο, την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για ορισμένο σκοπό, τη νομιμότητα, την έλλειψη λανθανόντων ή εμφανών ελαττωμάτων, την ακρίβεια, την παρουσία ή απουσία λαθών, είτε γνωστών είτε αγνώστων. Όπου η παροχή εγγυήσεων δεν επιτρέπεται είτε εν όλω είτε εν μέρει, αυτή η δήλωση περί μη παροχής εγγυήσεων δεν έχει εφαρμογή και στον/στην αδειολήπτη.
β. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, ο/η αδειοδότης δεν έχει νομική ευθύνη έναντι του/της αδειολήπτη (συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης από αμέλεια) για οποιαδήποτε άμεση, ειδική, έμμεση, τυχαία, επαγόμενη, αδικοπρακτική ζημία, κόστος ή δαπάνη που προκαλούνται από αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ ή από το αδειοδοτούμενο έργο, ακόμη και στην περίπτωση που ο/η αδειοδότης γνωρίζει το ενδεχόμενο της πρόκλησης τέτοιων ζημιών, κόστους ή δαπανών. Όπου ο περιορισμός της νομικής ευθύνης δεν επιτρέπεται είτε εν όλω είτε εν μέρει, αυτή η δήλωση περί περιορισμού της νομικής ευθύνης δεν έχει εφαρμογή και στον/στην αδειολήπτη.
γ. Η ανωτέρω δήλωση περί μη παροχής εγγυήσεων και περί περιορισμού της νομικής ευθύνης πρέπει να ερμηνεύεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, να ισοδυναμεί με πλήρη περιορισμό της νομικής ευθύνης και παροχή καμίας εγγύησης.
6. Διάρκεια και Παύση   
α. Αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ περί την εκχώρηση εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του/της αδειοδότη έχει διάρκεια για όλο το χρόνο ισχύος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των σχετικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, σε ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με τους όρους της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, τότε παύει αυτοδίκαια η εκχώρηση των εξουσιών από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών δικαιωμάτων για τον/την αδειολήπτη που δεν συμμορφώνεται.
β. Προς άρση αμφιβολιών, το άρθρο 6(α) της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ δεν καταργεί ούτε άλλως επηρεάζει το δικαίωμα του/της αδειοδότη να αξιώσει αποζημίωση για την παραβίαση από τον/την αδειολήπτη δικαιωμάτων του/της από αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ εφόσον πρόκειται για αδειολήπτη που δεν συμμορφώνεται με τους όρους της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
γ. Προς άρση αμφιβολιών, ο/η αδειοδότης μπορεί να παρέχει το αδειοδοτούμενο έργο με διαφορετικούς όρους ή προϋποθέσεις. Ωστόσο, εφόσον ο/η αδειοδότης ενεργήσει έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι παύεται αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ.
δ. Η ισχύς των οριζόμενων στα άρθρα 1, 5, 6, 7 και 8 αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ διατηρείται παρά την λήξη της ισχύος της.  
7. Λοιποί Όροι και προϋποθέσεις   
α. Ο/Η αδειοδότης δεν δεσμεύεται από τυχόν πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις περί τη χρήση του αδειοδοτούμενου έργου του/της που προτείνονται από τον/την αδειολήπτη εκτός αν έχει αυτό συμφωνηθεί ρητά.
β. Οποιαδήποτε συμφωνία, κατανόηση, ή πρόταση όρων σχετικά με το αδειοδοτούμενο έργο που δεν περιγράφεται στο περιεχόμενο της παρούσας άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ συνιστά περιεχόμενο ξεχωριστό και διακριτό από το περιεχόμενο των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας άδειας.  
8. Ερμηνεία
α. Προς άρση αμφιβολιών, αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ δεν αποσκοπεί και δεν θα ερμηνεύεται ωσάν να αποσκοπεί να μειώσει, περιορίσει, δεσμεύσει ή επιβάλλει περιορισμούς σε οποιαδήποτε χρήση του αδειοδοτούμενου έργου που θα μπορούσαν να γίνουν σύννομα (νόμιμοι περιορισμοί και εξαιρέσεις) χωρίς την άδεια του/της αδειοδότη σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
β. Εάν κάποιος από τους όρους αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ κρίνεται, όπως διατυπώνεται, ανεφάρμοστος, θα διαμορφώνεται κατά το μέτρο του δυνατού στη διατύπωση εκείνη που θα τον κάνει εφαρμόσιμο. Αν αυτή η αλλαγή διατύπωσης δεν μπορεί να γίνει, η μη ισχύς του ανεφάρμοστου όρου δεν θα επηρεάζει την εφαρμογή των λοιπών όρων αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
γ. Δεν είναι δεκτή καμία παραίτηση ή έλλειψη συμμόρφωσης με όρο ή προϋπόθεση αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ εκτός αν έχει ρητά συμφωνηθεί με τον/την αδειοδότη.
δ. Κανένα περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ δεν συνιστά ή μπορεί να ερμηνευτεί ότι δήθεν συνιστά περιορισμό ή παραίτηση από προνόμια ή ειδική νομική μεταχείριση που απολαμβάνει ο/η αδειοδότης ή ο/η αδειολήπτης συμπεριλαμβανομένων αυτών που προβλέπονται σε έννομες διαδικασίες οποιασδήποτε δικαιοδοσίας ή Αρχής.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ:
Αυτή είναι μια επεξηγηματική περίληψη (και όχι κείμενο που υποκαθιστά) την άδεια χρήσης. Η περίληψη αναφέρει επιγραμματικά τις εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας του/της δημιουργού/δικαιούχου (εφεξής, αδειοδότη) για τη χρήση του έργου του/της στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ από το χρήστη (εφεξής, αδειολήπτη).
Εκχωρείται στον αδειολήπτη
η αναπαραγωγή: Η αναπαραγωγή, δημόσια ή ιδιωτική, του αδειοδοτούμενου έργου.
Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει την εκχώρηση των παραπάνω δικαιωμάτων εφόσον ο αδειολήπτης τηρεί τους όρους της αδειοδότησης όπως περιγράφονται παρακάτω.
Υπό τις εξής προϋποθέσεις:


Αναφορά: Πρέπει να κάνεις αναφορά στο αδειοδότη ως δημιουργό και στους άλλους δικαιούχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον υπάρχουν, όπως αυτή η αναφορά προσδιορίζεται από τον αδειοδότη.Όχι εμπορική χρήση: Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το αδειοδοτούμενο έργο για άμεσο ή έμμεσο εμπορικό σκοπό.Όχι Παράγωγο Έργο: Δεν μπορείς να δημιουργήσεις παράγωγο έργο από το αδειοδοτούμενο (π.χ. διασκευή, μετάφραση, τροποποίηση μορφής, προσαρμογή κλπ) και να διανείμεις το παράγωγο έργο.
Όχι διανομή: Δεν μπορείς να διανείμεις το αδειοδοτούμενο έργο στο κοινό.
Σημείωση:
δεν υποχρεούσαι να συμμορφωθείς με τους όρους της άδειας αυτής για στοιχεία του αδειοδοτούμενου έργου που τελούν στο Δημόσιο Τομέα (Public Domain) ή για τη χρήση των οποίων έχει εφαρμογή νόμιμος περιορισμός ή εξαίρεση από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Δεν παρέχεται με την άδεια αυτή καμία εγγύηση. Η άδεια δεν εκχωρεί όλα τα δικαιώματα για τις δυνάμενες από εσένα χρήσεις του αδειοδοτούμενου έργου. Για παράδειγμα, άλλα δικαιώματα όπως η παρουσίαση του έργου στο κοινό, δικαιώματα περί την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή προστασίας της ιδιωτικότητας, ή το ηθικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να περιορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις του αδειοδοτούμενου έργου
ΑΔΕΙΑ:
Αυτή η άδεια χρήσης έργου (εφεξής, άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ) παρέχει ένα σύνολο όρων και προϋποθέσεων που ο αδειοδότης ως δημιουργός του έργου ή/και οι άλλοι δικαιούχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κάνουν αποδεκτές προκειμένου να συντελεστεί η διάθεση του έργου του αδειοδότη μέσα από την Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ.  Η άδεια χρήσης έργου της ΕΒΕ διατίθεται για χρήση σε κάθε αδειοδότη που επιθυμεί να επιτρέψει στο κοινό να κάνει χρήση του αδειοδοτούμενου έργου το οποίο προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ δεν ανακαλείται. Η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ χορηγείται αφού προηγουμένως ο αδειοδότης έχει διαβάσει και κατανοήσει τους όρους και προϋποθέσεις της άδειας αυτής και έχει, επίσης, επισημάνει οποιοδήποτε στοιχείο περιέχεται στο έργο του/της και δεν υπόκειται στην αδειοδότηση.
Κάνοντας χρήση της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, ο αδειοδότης εκχωρεί στο κοινό που είναι αδειολήπτης άδεια να κάνει χρήση του αδειοδοτούμενου έργου υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Αν η αδειοδότηση του αδειοδότη δεν είναι αναγκαία για οποιονδήποτε λόγο—για παράδειγμα, γιατί τυγχάνει εφαρμογής οποιοσδήποτε νόμιμος περιορισμός ή εξαίρεση από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας—τότε η χρήση του έργου γι’ αυτό το λόγο δεν διέπεται από τους όρους της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ. Η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ παρέχει μόνον εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που ο αδειοδότης έχει την εξουσία να εκχωρήσει.   
1. Ορισμοί
«Παράγωγο Έργο (Τροποποίηση)» σημαίνει ένα έργο που υπόκειται σε πνευματική ιδιοκτησία ή συγγενικά δικαιώματα βασισμένο στο αδειοδοτούμενο έργο και το οποίο συνίσταται σε μετάφραση, αλλαγή, προσαρμογή ή μετατροπή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τροποποίηση του αρχικού έργου κατά τρόπο που ν’ απαιτείται η άδεια του αδειοδότη υπόψη της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
Πνευματική ιδιοκτησία και σχετικά δικαιώματα σημαίνει τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας και τα σχετικά με αυτά συγγενικά δικαιώματα στα οποία περιλαμβάνονται τα δικαιώματα των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων (των παραγωγών υλικών φορέων ήχου), των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων (των παραγωγών υλικών φορέων ήχου και εικόνας), των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, των εκδοτών εντύπων∙ επίσης, περιλαμβάνεται το δικαίωμα ειδικής φύσης του δημιουργού βάσης δεδομένων (sui generis database rights), ανεξάρτητα από το πως τα ανωτέρω δικαιώματα αναφέρονται ή κατηγοριοποιούνται στο νόμο.
Αποτελεσματικοί Τεχνολογικοί Περιορισμοί σημαίνει τα τεχνολογικά μέτρα προστασίας που, σε περίπτωση έλλειψης κατάλληλης εξουσίας, δεν μπορούν να παρακαμφθούν υπόψη νομικού πλαισίου σύμφωνα με το άρ.11 της Συνθήκης Πνευματικής Ιδιοκτησίας της 20ης Δεκεμβρίου 1996 του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και παρόμοιων διεθνών συνθηκών καθώς και σύμφωνα με άρ.66Α ν.2121/1993.
Νόμιμοι Περιορισμοί και Εξαιρέσεις σημαίνει επιτρεπόμενη εύλογη/δίκαιη χρήση για ιδιωτική αναπαραγωγή (άρ.18 ν.2121/1993) ή άλλη εξαίρεση ή περιορισμό στο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή στα σχετικά μ’ αυτό δικαιώματα που εφαρμόζεται στη χρήση που κάνει ο αδειολήπτης επί του αδειοδοτημένου έργου (άρ.19-28Β ν.2121/1993) και η οποία δεν αντίκειται στη ρήτρα γενικής εφαρμογής επί των περιορισμών—τεστ των τριών σταδίων (άρ.28Γ ν.2121/1993).     
Το αδειοδοτημένο έργο σημαίνει το έργο λόγου ή τέχνης, τη βάση δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο ο αδειοδότης διαθέτει με αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ.
Τα εκχωρούμενα δικαιώματα σημαίνει τις εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών (συγγενικών) δικαιωμάτων που εκχωρούνται στον αδειολήπτη από τον αδειοδότη που έχει την εξουσία γι’ αυτό για τη χρήση από τον αδειολήπτη του αδειοδοτημένου έργου με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
Ο αδειοδότης σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή πρόσωπα που εκχωρούν τις εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων σύμφωνα με αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ.
Όχι Εμπορική χρήση σημαίνει χρήση που δεν αποσκοπεί άμεσα ή έμμεσα σε εμπορικό αντάλλαγμα ή οικονομικό όφελος του αδειολήπτη. Για τους σκοπούς της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ η ανταλλαγή του αδειοδοτημένου έργου με άλλο έργο που υπόκειται σε πνευματική ιδιοκτησία ή συγγενικά δικαιώματα με μέθοδο επιγραμμικής διανομής/μοιράσματος αρχείων (online file-sharing) ή παρόμοια μέθοδο θεωρείται ως εμπορική χρήση ακόμη κι αν δεν υπάρχει πληρωμή ή οικονομικό αντάλλαγμα σχετικό με την μέθοδο της επιγραμμικής διανομής/μοιράσματος αρχείων. Συνεπώς, απαγορεύεται η διανομή του αδειοδοτούμενου έργου με οποιαδήποτε μέθοδο επιγραμμικής διανομής/μοιράσματος αρχείων τρίτων ως προς την ΕΒΕ.   
Διανομή σημαίνει την παροχή έργου στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο ή μέθοδο προϋποθέτει την προηγούμενη άδεια για του αδειοδότη για την άσκηση των εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής του ιδιοκτησίας. Συνεπώς, με την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ απαγορεύεται η διανομή του έργου στο κοινό από τον αδειολήπτη.  
Κοινό σημαίνει αριθμός ατόμων που δεν χαρακτηρίζονται μεταξύ τους από ιδιαίτερες οικογενειακές, συγγενικές ή προσωπικές σχέσεις.
Το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων σημαίνει το δικαίωμα που προβλέπεται στην Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11η; Μαρτίου 1996 για τη Νομική Προστασία των Βάσεων Δεδομένων όπως αυτό έχει ενσωματωθεί στο άρ.45Α του ν.2121/1993 και ισχύει.
Αδειολήπτης, σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τις εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα του αδειοδότη σύμφωνα με το περιεχόμενο της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.     
2. Σκοπός
α. Παροχή άδειας
1. Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, ο/η αδειοδότης με το κείμενο αυτό παρέχει στον/στην αδειολήπτη, για όλον τον κόσμο, χωρίς εύλογη αμοιβή, χωρίς δικαίωμα υπο-αδειοδότησης, μη αποκλειστική, μη ανακλητή άδεια να ασκήσει ο/η αδειολήπτης τις εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα επί του αδειοδοτημένου έργου, και ειδικότερα:
Την εξουσία της αναπαραγωγής, δημόσιας ή ιδιωτικής, του αδειοδοτημένου έργου, εν όλω ή εν μέρει, αποκλειστικά για μη εμπορική χρήση, &
2. Εξαιρέσεις και Νόμιμοι περιορισμοί: Προς άρση αμφιβολιών, σε περίπτωση εφαρμογής εξαιρέσεων ή νόμιμων περιορισμών από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα συγγενικά δικαιώματα, αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ δεν έχει εφαρμογή και δεν απαιτείται ο/η αδειολήπτης να συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής της άδειας.
3. Διάρκεια: η διάρκεια αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ προσδιορίζεται στο άρθρο 6(α) αυτής.
4. Μέσα και μορφότυπος∙ επιτρεπτές τεχνικές τροποποιήσεις: ο/η αδειοδότης εκχωρεί στον/στην αδειολήπτη τις αδειοδοτημένες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας για κάθε μέσο και μορφότυπο είτε γνωστό είτε μέλλοντα να υπάρξει, και την εξουσία να κάνει ο/η αδειοδότης τις αναγκαίες τεχνικές τροποποιήσεις του αδειοδοτούμενου έργου για τη χρήση αυτού σε κάθε μέσο και μορφότυπο. Ο/Η αδειοδότης παραιτείται από ή/και συμφωνεί να μην ασκήσει δικαίωμα του/της για να απαγορεύσει στον/στην αδειολήπτη να κάνει τεχνικές τροποποιήσεις αναγκαίες για να ασκήσει τις εκχωρούμενες με την άδεια αυτή εξουσίες, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών τροποποιήσεων του αδειοδοτούμενου έργου που είναι αναγκαίες για την παράκαμψη αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων προστασίας του έργου. Για τους σκοπούς της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, η διενέργεια τροποποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2(α)(4) αυτής δεν θα συνιστά παράγωγο έργο.
5. Περαιτέρω χρήστες.
Α. Εκχώρηση από τον/την αδειοδότη—αδειοδοτούμενο έργο: κάθε χρήστης του αδειοδοτούμενου έργου γίνεται εκδοχέας αυτόχρημα από τον/την αδειοδότη των εκχωρούμενων εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας του/της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
Β. Απαγόρευση περιορισμών περαιτέρω χρήσης: απαγορεύεται στον/στην αδειολήπτη να επιβάλλει ή προτείνει πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους ή/και προϋποθέσεις, ή να εφαρμόσει αποτελεσματικά τεχνολογικά μέτρα προστασίας στο αδειοδοτούμενο έργο, εάν από την επιβολή, πρόταση ή εφαρμογή τέτοιων όρων, προϋποθέσεων ή τεχνολογικών μέτρων περιορίζεται η άσκηση των εκχωρούμενων εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του/της αδειοδότη από οποιονδήποτε χρήστη του αδειοδοτημένου έργου.
6. Μη αναγνώριση. Το περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ δεν συνιστά ούτε μπορεί να ερμηνευτεί ότι συνιστά παροχή άδειας στον/στην αδειολήπτη, ούτε συνιστά ερμηνεία κατά τον ίδιο τρόπο των χρήσεων του έργου που ο/η αδειολήπτης κάνει, ώστε να εμφανίζεται ή να επικαλείται ότι δήθεν σχετίζεται με τον/την αδειοδότη δημιουργό του αδειοδοτούμενου έργου ή με τρίτους στους οποίους γίνεται αναφορά σχετικά με το αδειοδοτούμενο έργο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3(α)(1)(Α)(i) αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, με σχέση χορηγίας, συναίνεσης ή επίσημης αναγνώρισης.
β. Άλλα δικαιώματα.
1. Οι εξουσίες από το ηθικό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας όπως η εξουσία περιφρούρησης της ακεραιότητας του έργου, δεν περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των εκχωρούμενων εξουσιών της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, ούτε περιλαμβάνονται σ’ αυτήν δικαιώματα περί την ιδιωτικότητα, την προσωπικότητα ή παρόμοια δικαιώματα. Εντούτοις, και στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για να ασκήσει ο/η αδειολήπτης τις εκχωρούμενες με την άδεια αυτή εξουσίες, ο/η αδειοδότης παραιτείται από ή/και συμφωνεί να μην ασκήσει τέτοια δικαιώματα ή εξουσίες των οποίων είναι δικαιούχος προκειμένου να επιτραπεί ή άσκηση αποκλειστικά των εκχωρούμενων εξουσιών με αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ και όχι για άλλο λόγο.
2. Δικαιώματα επί ευρεσιτεχνιών ή δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων ή διακριτικών τίτλων ή επί ονομάτων χώρου δεν περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
3. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, ο/η αδειοδότης παραιτείται από το δικαίωμα είσπραξης εύλογης αμοιβής από τον/την αδειολήπτη αλλά και την ΕΒΕ για την άσκηση των εκχωρούμενων εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας του/της, είτε απευθείας είτε μέσω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης μέσω εθελοντικής ή αναγκαστικής παροχής αδείας για την είσπραξη της αμοιβής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο/η αδειοδότης ρητά επιφυλάσσεται για την άσκηση του δικαιώματός του/της να εισπράξει αμοιβή από την εκχώρηση εξουσιών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του/της για κάθε χρήση του έργου του πλην των μη εμπορικών χρήσεων, όπως επίσης επιφυλάσσει τα νόμιμα δικαιώματά του/της για να αξιώσει αποζημίωση για κάθε χρήση του αδειοδοτούμενου έργου που δεν είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
3. Προϋποθέσεις αδειοδότησης
Η εκχώρηση από τον/την αδειοδότη ορισμένων εκ των εξουσιών του/της από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στον/στην αδειολήπτη περιλαμβάνει τα εξής:
α. Αναφορά δημιουργού
Σε κάθε αναπαραγωγή του αδειοδοτημένου έργου, ο/η αδειολήπτης υποχρεούται:
Α. Να διατηρεί τις παρακάτω αναφορές στο αδειοδοτημένο έργο εφόσον αυτές έχουν περιγραφεί από τον/την αδειοδότη:
Αναφορά του/των δημιουργού/-ών του αδειοδοτημένου έργου καθώς και αναφορά σε οποιονδήποτε τρίτο περιλαμβάνεται στο σημείωμα αναφοράς ότι πρέπει να αναφέρεται, με κάθε εφικτό τρόπο που προσδιορίζεται από τον/την αδειοδότη συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς με ψευδώνυμο αν αυτή ζητείται.
Αναφορά της ισχύος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Αναφορά της της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ με την οποία διατίθεται το αδειοδοτούμενο έργο.
Αναφορά της σημείωσης για την αποποίηση ευθύνης και παροχή εγγυήσεων της ΕΒΕ.
Αναφορά του Κανονιστικού Αναγνωριστικού Πόρου (URI) ή του υπερσυνδέσμου του αδειοδοτούμενου έργου στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν.
Ο/Η αδειολήπτης υποχρεούται να ικανοποιήσει τους όρους της αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 3(α)(1)(Α) αυτής της άδειας με κάθε εύλογο τρόπο υπόψη του μέσου και των δεδομένων του τρόπου με τον οποίο αναπαράγει το αδειοδοτούμενο έργο.
 Εφόσον απαιτηθεί από τον/την αδειοδότη, πρέπει να ο/η αδειολήπτης να αφαιρέσει οποιαδήποτε αναφορά από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3(α)(1)(Α) στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.
4. Το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων  
Όπου η εκχώρηση τον/την αδειοδότη εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του/της περιλαμβάνει τα δικαιώματα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων (sui generis rights) προκειμένου να κάνει ο/η αδειολήπτης χρήση του αδειοδοτούμενου έργου, τότε:
α. Προς άρση αμφιβολιών το περιεχόμενο του άρθρου 2(α)(1) εκχωρεί την εξουσία στον/στην αδειολήπτη να εξάγει, κάνει χρήση, αναπαράγει μέρος μόνο και όχι το σύνολο ή ουσιώδες μέρος εκ του περιεχομένου της βάσης δεδομένων αποκλειστικά για μη εμπορικό σκοπό.
β. Αν περιλαμβάνει το σύνολο ή ουσιώδες μέρος εκ του περιεχομένου της βάσης δεδομένων σε βάση δεδομένων στην οποία ο/η αδειολήπτης έχει δικαιώματα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων, τότε η βάση δεδομένων (και όχι τα περιεχόμενά της) στην οποία ο/η αδειολήπτης έχει δικαιώματα ειδικής φύσης είναι παράγωγο έργο για το σκοπό και την έννοια του άρθρου 3(β)∙ και
Προς άρση αμφιβολιών, το άρθρο 4 της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ προβλέπει συμπληρωματικές υποχρεώσεις του/της αδειολήπτη και δεν αντικαθιστά τις προβλεπόμενες σε άλλα άρθρα υποχρεώσεις του/της όπως περιγράφονται σε αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ ως εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα του/της αδειοδότη.
5. Εγγυήσεις και Περιορισμός της ευθύνης  
α. Εκτός αν άλλως ορίζεται από τον/την αδειοδότη σε διαφορετικό κείμενο ή στο έργο του/της, ο/η αδειοδότης παρέχει το αδειοδοτούμενο έργο του/της «ως έχει» και «όπως διατίθεται» και δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με το αδειοδοτούμενο έργο είτε ρητή είτε τεκμαιρόμενη από σύμβαση ή άλλως. Η μη παροχή εγγυήσεων περιλαμβάνει τον τίτλο, την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για ορισμένο σκοπό, τη νομιμότητα, την έλλειψη λανθανόντων ή εμφανών ελαττωμάτων, την ακρίβεια, την παρουσία ή απουσία λαθών, είτε γνωστών είτε αγνώστων. Όπου η παροχή εγγυήσεων δεν επιτρέπεται είτε εν όλω είτε εν μέρει, αυτή η δήλωση περί μη παροχής εγγυήσεων δεν έχει εφαρμογή και στον/στην αδειολήπτη.
β. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, ο/η αδειοδότης δεν έχει νομική ευθύνη έναντι του/της αδειολήπτη (συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης από αμέλεια) για οποιαδήποτε άμεση, ειδική, έμμεση, τυχαία, επαγόμενη, αδικοπρακτική ζημία, κόστος ή δαπάνη που προκαλούνται από αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ ή από το αδειοδοτούμενο έργο, ακόμη και στην περίπτωση που ο/η αδειοδότης γνωρίζει το ενδεχόμενο της πρόκλησης τέτοιων ζημιών, κόστους ή δαπανών. Όπου ο περιορισμός της νομικής ευθύνης δεν επιτρέπεται είτε εν όλω είτε εν μέρει, αυτή η δήλωση περί περιορισμού της νομικής ευθύνης δεν έχει εφαρμογή και στον/στην αδειολήπτη.
γ. Η ανωτέρω δήλωση περί μη παροχής εγγυήσεων και περί περιορισμού της νομικής ευθύνης πρέπει να ερμηνεύεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, να ισοδυναμεί με πλήρη περιορισμό της νομικής ευθύνης και παροχή καμίας εγγύησης.
6. Διάρκεια και Παύση   
α. Αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ περί την εκχώρηση εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του/της αδειοδότη έχει διάρκεια για όλο το χρόνο ισχύος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των σχετικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, σε ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με τους όρους της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, τότε παύει αυτοδίκαια η εκχώρηση των εξουσιών από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών δικαιωμάτων για τον/την αδειολήπτη που δεν συμμορφώνεται.
β. Προς άρση αμφιβολιών, το άρθρο 6(α) της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ δεν καταργεί ούτε άλλως επηρεάζει το δικαίωμα του/της αδειοδότη να αξιώσει αποζημίωση για την παραβίαση από τον/την αδειολήπτη δικαιωμάτων του/της από αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ εφόσον πρόκειται για αδειολήπτη που δεν συμμορφώνεται με τους όρους της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
γ. Προς άρση αμφιβολιών, ο/η αδειοδότης μπορεί να παρέχει το αδειοδοτούμενο έργο με διαφορετικούς όρους ή προϋποθέσεις. Ωστόσο, εφόσον ο/η αδειοδότης ενεργήσει έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι παύεται αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ.
δ. Η ισχύς των οριζόμενων στα άρθρα 1, 5, 6, 7 και 8 αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ διατηρείται παρά την λήξη της ισχύος της.  
7. Λοιποί Όροι και προϋποθέσεις   
α. Ο/Η αδειοδότης δεν δεσμεύεται από τυχόν πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις περί τη χρήση του αδειοδοτούμενου έργου του/της που προτείνονται από τον/την αδειολήπτη εκτός αν έχει αυτό συμφωνηθεί ρητά.
β. Οποιαδήποτε συμφωνία, κατανόηση, ή πρόταση όρων σχετικά με το αδειοδοτούμενο έργο που δεν περιγράφεται στο περιεχόμενο της παρούσας άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ συνιστά περιεχόμενο ξεχωριστό και διακριτό από το περιεχόμενο των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας άδειας.  
8. Ερμηνεία
α. Προς άρση αμφιβολιών, αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ δεν αποσκοπεί και δεν θα ερμηνεύεται ωσάν να αποσκοπεί να μειώσει, περιορίσει, δεσμεύσει ή επιβάλλει περιορισμούς σε οποιαδήποτε χρήση του αδειοδοτούμενου έργου που θα μπορούσαν να γίνουν σύννομα (νόμιμοι περιορισμοί και εξαιρέσεις) χωρίς την άδεια του/της αδειοδότη σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
β. Εάν κάποιος από τους όρους αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ κρίνεται, όπως διατυπώνεται, ανεφάρμοστος, θα διαμορφώνεται κατά το μέτρο του δυνατού στη διατύπωση εκείνη που θα τον κάνει εφαρμόσιμο. Αν αυτή η αλλαγή διατύπωσης δεν μπορεί να γίνει, η μη ισχύς του ανεφάρμοστου όρου δεν θα επηρεάζει την εφαρμογή των λοιπών όρων αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
γ. Δεν είναι δεκτή καμία παραίτηση ή έλλειψη συμμόρφωσης με όρο ή προϋπόθεση αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ εκτός αν έχει ρητά συμφωνηθεί με τον/την αδειοδότη.
δ. Κανένα περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ δεν συνιστά ή μπορεί να ερμηνευτεί ότι δήθεν συνιστά περιορισμό ή παραίτηση από προνόμια ή ειδική νομική μεταχείριση που απολαμβάνει ο/η αδειοδότης ή ο/η αδειολήπτης συμπεριλαμβανομένων αυτών που προβλέπονται σε έννομες διαδικασίες οποιασδήποτε δικαιοδοσίας ή Αρχής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ:
Αυτή είναι μια επεξηγηματική περίληψη (και όχι κείμενο που υποκαθιστά) την άδεια χρήσης. Η περίληψη αναφέρει επιγραμματικά τις εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας του/της δημιουργού/δικαιούχου (εφεξής, αδειοδότη) για τη χρήση του έργου του/της στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ από το χρήστη (εφεξής, αδειολήπτη).
Εκχωρείται στον αδειολήπτη
η αναπαραγωγή: Η αναπαραγωγή, δημόσια ή ιδιωτική, του αδειοδοτούμενου έργου.
Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει την εκχώρηση των παραπάνω δικαιωμάτων εφόσον ο αδειολήπτης τηρεί τους όρους της αδειοδότησης όπως περιγράφονται παρακάτω.
Υπό τις εξής προϋποθέσεις:


Αναφορά: Πρέπει να κάνεις αναφορά στο αδειοδότη ως δημιουργό και στους άλλους δικαιούχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον υπάρχουν, όπως αυτή η αναφορά προσδιορίζεται από τον αδειοδότη.Όχι εμπορική χρήση: Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το αδειοδοτούμενο έργο για άμεσο ή έμμεσο εμπορικό σκοπό.Όχι Παράγωγο Έργο: Δεν μπορείς να δημιουργήσεις παράγωγο έργο από το αδειοδοτούμενο (π.χ. διασκευή, μετάφραση, τροποποίηση μορφής, προσαρμογή κλπ) και να διανείμεις το παράγωγο έργο.
Όχι διανομή: Δεν μπορείς να διανείμεις το αδειοδοτούμενο έργο στο κοινό.
Σημείωση:
δεν υποχρεούσαι να συμμορφωθείς με τους όρους της άδειας αυτής για στοιχεία του αδειοδοτούμενου έργου που τελούν στο Δημόσιο Τομέα (Public Domain) ή για τη χρήση των οποίων έχει εφαρμογή νόμιμος περιορισμός ή εξαίρεση από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Δεν παρέχεται με την άδεια αυτή καμία εγγύηση. Η άδεια δεν εκχωρεί όλα τα δικαιώματα για τις δυνάμενες από εσένα χρήσεις του αδειοδοτούμενου έργου. Για παράδειγμα, άλλα δικαιώματα όπως η παρουσίαση του έργου στο κοινό, δικαιώματα περί την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή προστασίας της ιδιωτικότητας, ή το ηθικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να περιορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις του αδειοδοτούμενου έργου
ΑΔΕΙΑ:
Αυτή η άδεια χρήσης έργου (εφεξής, άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ) παρέχει ένα σύνολο όρων και προϋποθέσεων που ο αδειοδότης ως δημιουργός του έργου ή/και οι άλλοι δικαιούχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κάνουν αποδεκτές προκειμένου να συντελεστεί η διάθεση του έργου του αδειοδότη μέσα από την Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ.  Η άδεια χρήσης έργου της ΕΒΕ διατίθεται για χρήση σε κάθε αδειοδότη που επιθυμεί να επιτρέψει στο κοινό να κάνει χρήση του αδειοδοτούμενου έργου το οποίο προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ δεν ανακαλείται. Η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ χορηγείται αφού προηγουμένως ο αδειοδότης έχει διαβάσει και κατανοήσει τους όρους και προϋποθέσεις της άδειας αυτής και έχει, επίσης, επισημάνει οποιοδήποτε στοιχείο περιέχεται στο έργο του/της και δεν υπόκειται στην αδειοδότηση.
Κάνοντας χρήση της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, ο αδειοδότης εκχωρεί στο κοινό που είναι αδειολήπτης άδεια να κάνει χρήση του αδειοδοτούμενου έργου υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Αν η αδειοδότηση του αδειοδότη δεν είναι αναγκαία για οποιονδήποτε λόγο—για παράδειγμα, γιατί τυγχάνει εφαρμογής οποιοσδήποτε νόμιμος περιορισμός ή εξαίρεση από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας—τότε η χρήση του έργου γι’ αυτό το λόγο δεν διέπεται από τους όρους της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ. Η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ παρέχει μόνον εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που ο αδειοδότης έχει την εξουσία να εκχωρήσει.   
1. Ορισμοί
«Παράγωγο Έργο (Τροποποίηση)» σημαίνει ένα έργο που υπόκειται σε πνευματική ιδιοκτησία ή συγγενικά δικαιώματα βασισμένο στο αδειοδοτούμενο έργο και το οποίο συνίσταται σε μετάφραση, αλλαγή, προσαρμογή ή μετατροπή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τροποποίηση του αρχικού έργου κατά τρόπο που ν’ απαιτείται η άδεια του αδειοδότη υπόψη της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
Πνευματική ιδιοκτησία και σχετικά δικαιώματα σημαίνει τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας και τα σχετικά με αυτά συγγενικά δικαιώματα στα οποία περιλαμβάνονται τα δικαιώματα των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων (των παραγωγών υλικών φορέων ήχου), των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων (των παραγωγών υλικών φορέων ήχου και εικόνας), των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, των εκδοτών εντύπων∙ επίσης, περιλαμβάνεται το δικαίωμα ειδικής φύσης του δημιουργού βάσης δεδομένων (sui generis database rights), ανεξάρτητα από το πως τα ανωτέρω δικαιώματα αναφέρονται ή κατηγοριοποιούνται στο νόμο.
Αποτελεσματικοί Τεχνολογικοί Περιορισμοί σημαίνει τα τεχνολογικά μέτρα προστασίας που, σε περίπτωση έλλειψης κατάλληλης εξουσίας, δεν μπορούν να παρακαμφθούν υπόψη νομικού πλαισίου σύμφωνα με το άρ.11 της Συνθήκης Πνευματικής Ιδιοκτησίας της 20ης Δεκεμβρίου 1996 του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και παρόμοιων διεθνών συνθηκών καθώς και σύμφωνα με άρ.66Α ν.2121/1993.
Νόμιμοι Περιορισμοί και Εξαιρέσεις σημαίνει επιτρεπόμενη εύλογη/δίκαιη χρήση για ιδιωτική αναπαραγωγή (άρ.18 ν.2121/1993) ή άλλη εξαίρεση ή περιορισμό στο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή στα σχετικά μ’ αυτό δικαιώματα που εφαρμόζεται στη χρήση που κάνει ο αδειολήπτης επί του αδειοδοτημένου έργου (άρ.19-28Β ν.2121/1993) και η οποία δεν αντίκειται στη ρήτρα γενικής εφαρμογής επί των περιορισμών—τεστ των τριών σταδίων (άρ.28Γ ν.2121/1993).     
Το αδειοδοτημένο έργο σημαίνει το έργο λόγου ή τέχνης, τη βάση δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο ο αδειοδότης διαθέτει με αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ.
Τα εκχωρούμενα δικαιώματα σημαίνει τις εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών (συγγενικών) δικαιωμάτων που εκχωρούνται στον αδειολήπτη από τον αδειοδότη που έχει την εξουσία γι’ αυτό για τη χρήση από τον αδειολήπτη του αδειοδοτημένου έργου με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
Ο αδειοδότης σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή πρόσωπα που εκχωρούν τις εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων σύμφωνα με αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ.
Όχι Εμπορική χρήση σημαίνει χρήση που δεν αποσκοπεί άμεσα ή έμμεσα σε εμπορικό αντάλλαγμα ή οικονομικό όφελος του αδειολήπτη. Για τους σκοπούς της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ η ανταλλαγή του αδειοδοτημένου έργου με άλλο έργο που υπόκειται σε πνευματική ιδιοκτησία ή συγγενικά δικαιώματα με μέθοδο επιγραμμικής διανομής/μοιράσματος αρχείων (online file-sharing) ή παρόμοια μέθοδο θεωρείται ως εμπορική χρήση ακόμη κι αν δεν υπάρχει πληρωμή ή οικονομικό αντάλλαγμα σχετικό με την μέθοδο της επιγραμμικής διανομής/μοιράσματος αρχείων. Συνεπώς, απαγορεύεται η διανομή του αδειοδοτούμενου έργου με οποιαδήποτε μέθοδο επιγραμμικής διανομής/μοιράσματος αρχείων τρίτων ως προς την ΕΒΕ.   
Διανομή σημαίνει την παροχή έργου στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο ή μέθοδο προϋποθέτει την προηγούμενη άδεια για του αδειοδότη για την άσκηση των εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής του ιδιοκτησίας. Συνεπώς, με την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ απαγορεύεται η διανομή του έργου στο κοινό από τον αδειολήπτη.  
Κοινό σημαίνει αριθμός ατόμων που δεν χαρακτηρίζονται μεταξύ τους από ιδιαίτερες οικογενειακές, συγγενικές ή προσωπικές σχέσεις.
Το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων σημαίνει το δικαίωμα που προβλέπεται στην Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11η; Μαρτίου 1996 για τη Νομική Προστασία των Βάσεων Δεδομένων όπως αυτό έχει ενσωματωθεί στο άρ.45Α του ν.2121/1993 και ισχύει.
Αδειολήπτης, σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τις εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα του αδειοδότη σύμφωνα με το περιεχόμενο της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.     
2. Σκοπός
α. Παροχή άδειας
1. Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, ο/η αδειοδότης με το κείμενο αυτό παρέχει στον/στην αδειολήπτη, για όλον τον κόσμο, χωρίς εύλογη αμοιβή, χωρίς δικαίωμα υπο-αδειοδότησης, μη αποκλειστική, μη ανακλητή άδεια να ασκήσει ο/η αδειολήπτης τις εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα επί του αδειοδοτημένου έργου, και ειδικότερα:
Την εξουσία της αναπαραγωγής, δημόσιας ή ιδιωτικής, του αδειοδοτημένου έργου, εν όλω ή εν μέρει, αποκλειστικά για μη εμπορική χρήση, &
2. Εξαιρέσεις και Νόμιμοι περιορισμοί: Προς άρση αμφιβολιών, σε περίπτωση εφαρμογής εξαιρέσεων ή νόμιμων περιορισμών από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα συγγενικά δικαιώματα, αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ δεν έχει εφαρμογή και δεν απαιτείται ο/η αδειολήπτης να συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής της άδειας.
3. Διάρκεια: η διάρκεια αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ προσδιορίζεται στο άρθρο 6(α) αυτής.
4. Μέσα και μορφότυπος∙ επιτρεπτές τεχνικές τροποποιήσεις: ο/η αδειοδότης εκχωρεί στον/στην αδειολήπτη τις αδειοδοτημένες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας για κάθε μέσο και μορφότυπο είτε γνωστό είτε μέλλοντα να υπάρξει, και την εξουσία να κάνει ο/η αδειοδότης τις αναγκαίες τεχνικές τροποποιήσεις του αδειοδοτούμενου έργου για τη χρήση αυτού σε κάθε μέσο και μορφότυπο. Ο/Η αδειοδότης παραιτείται από ή/και συμφωνεί να μην ασκήσει δικαίωμα του/της για να απαγορεύσει στον/στην αδειολήπτη να κάνει τεχνικές τροποποιήσεις αναγκαίες για να ασκήσει τις εκχωρούμενες με την άδεια αυτή εξουσίες, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών τροποποιήσεων του αδειοδοτούμενου έργου που είναι αναγκαίες για την παράκαμψη αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων προστασίας του έργου. Για τους σκοπούς της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, η διενέργεια τροποποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2(α)(4) αυτής δεν θα συνιστά παράγωγο έργο.
5. Περαιτέρω χρήστες.
Α. Εκχώρηση από τον/την αδειοδότη—αδειοδοτούμενο έργο: κάθε χρήστης του αδειοδοτούμενου έργου γίνεται εκδοχέας αυτόχρημα από τον/την αδειοδότη των εκχωρούμενων εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας του/της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
Β. Απαγόρευση περιορισμών περαιτέρω χρήσης: απαγορεύεται στον/στην αδειολήπτη να επιβάλλει ή προτείνει πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους ή/και προϋποθέσεις, ή να εφαρμόσει αποτελεσματικά τεχνολογικά μέτρα προστασίας στο αδειοδοτούμενο έργο, εάν από την επιβολή, πρόταση ή εφαρμογή τέτοιων όρων, προϋποθέσεων ή τεχνολογικών μέτρων περιορίζεται η άσκηση των εκχωρούμενων εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του/της αδειοδότη από οποιονδήποτε χρήστη του αδειοδοτημένου έργου.
6. Μη αναγνώριση. Το περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ δεν συνιστά ούτε μπορεί να ερμηνευτεί ότι συνιστά παροχή άδειας στον/στην αδειολήπτη, ούτε συνιστά ερμηνεία κατά τον ίδιο τρόπο των χρήσεων του έργου που ο/η αδειολήπτης κάνει, ώστε να εμφανίζεται ή να επικαλείται ότι δήθεν σχετίζεται με τον/την αδειοδότη δημιουργό του αδειοδοτούμενου έργου ή με τρίτους στους οποίους γίνεται αναφορά σχετικά με το αδειοδοτούμενο έργο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3(α)(1)(Α)(i) αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, με σχέση χορηγίας, συναίνεσης ή επίσημης αναγνώρισης.
β. Άλλα δικαιώματα.
1. Οι εξουσίες από το ηθικό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας όπως η εξουσία περιφρούρησης της ακεραιότητας του έργου, δεν περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των εκχωρούμενων εξουσιών της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, ούτε περιλαμβάνονται σ’ αυτήν δικαιώματα περί την ιδιωτικότητα, την προσωπικότητα ή παρόμοια δικαιώματα. Εντούτοις, και στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για να ασκήσει ο/η αδειολήπτης τις εκχωρούμενες με την άδεια αυτή εξουσίες, ο/η αδειοδότης παραιτείται από ή/και συμφωνεί να μην ασκήσει τέτοια δικαιώματα ή εξουσίες των οποίων είναι δικαιούχος προκειμένου να επιτραπεί ή άσκηση αποκλειστικά των εκχωρούμενων εξουσιών με αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ και όχι για άλλο λόγο.
2. Δικαιώματα επί ευρεσιτεχνιών ή δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων ή διακριτικών τίτλων ή επί ονομάτων χώρου δεν περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
3. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, ο/η αδειοδότης παραιτείται από το δικαίωμα είσπραξης εύλογης αμοιβής από τον/την αδειολήπτη αλλά και την ΕΒΕ για την άσκηση των εκχωρούμενων εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας του/της, είτε απευθείας είτε μέσω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης μέσω εθελοντικής ή αναγκαστικής παροχής αδείας για την είσπραξη της αμοιβής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο/η αδειοδότης ρητά επιφυλάσσεται για την άσκηση του δικαιώματός του/της να εισπράξει αμοιβή από την εκχώρηση εξουσιών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του/της για κάθε χρήση του έργου του πλην των μη εμπορικών χρήσεων, όπως επίσης επιφυλάσσει τα νόμιμα δικαιώματά του/της για να αξιώσει αποζημίωση για κάθε χρήση του αδειοδοτούμενου έργου που δεν είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
3. Προϋποθέσεις αδειοδότησης
Η εκχώρηση από τον/την αδειοδότη ορισμένων εκ των εξουσιών του/της από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στον/στην αδειολήπτη περιλαμβάνει τα εξής:
α. Αναφορά δημιουργού
Σε κάθε αναπαραγωγή του αδειοδοτημένου έργου, ο/η αδειολήπτης υποχρεούται:
Α. Να διατηρεί τις παρακάτω αναφορές στο αδειοδοτημένο έργο εφόσον αυτές έχουν περιγραφεί από τον/την αδειοδότη:
Αναφορά του/των δημιουργού/-ών του αδειοδοτημένου έργου καθώς και αναφορά σε οποιονδήποτε τρίτο περιλαμβάνεται στο σημείωμα αναφοράς ότι πρέπει να αναφέρεται, με κάθε εφικτό τρόπο που προσδιορίζεται από τον/την αδειοδότη συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς με ψευδώνυμο αν αυτή ζητείται.
Αναφορά της ισχύος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Αναφορά της της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ με την οποία διατίθεται το αδειοδοτούμενο έργο.
Αναφορά της σημείωσης για την αποποίηση ευθύνης και παροχή εγγυήσεων της ΕΒΕ.
Αναφορά του Κανονιστικού Αναγνωριστικού Πόρου (URI) ή του υπερσυνδέσμου του αδειοδοτούμενου έργου στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν.
Ο/Η αδειολήπτης υποχρεούται να ικανοποιήσει τους όρους της αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 3(α)(1)(Α) αυτής της άδειας με κάθε εύλογο τρόπο υπόψη του μέσου και των δεδομένων του τρόπου με τον οποίο αναπαράγει το αδειοδοτούμενο έργο.
 Εφόσον απαιτηθεί από τον/την αδειοδότη, πρέπει να ο/η αδειολήπτης να αφαιρέσει οποιαδήποτε αναφορά από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3(α)(1)(Α) στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.
4. Το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων  
Όπου η εκχώρηση τον/την αδειοδότη εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του/της περιλαμβάνει τα δικαιώματα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων (sui generis rights) προκειμένου να κάνει ο/η αδειολήπτης χρήση του αδειοδοτούμενου έργου, τότε:
α. Προς άρση αμφιβολιών το περιεχόμενο του άρθρου 2(α)(1) εκχωρεί την εξουσία στον/στην αδειολήπτη να εξάγει, κάνει χρήση, αναπαράγει μέρος μόνο και όχι το σύνολο ή ουσιώδες μέρος εκ του περιεχομένου της βάσης δεδομένων αποκλειστικά για μη εμπορικό σκοπό.
β. Αν περιλαμβάνει το σύνολο ή ουσιώδες μέρος εκ του περιεχομένου της βάσης δεδομένων σε βάση δεδομένων στην οποία ο/η αδειολήπτης έχει δικαιώματα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων, τότε η βάση δεδομένων (και όχι τα περιεχόμενά της) στην οποία ο/η αδειολήπτης έχει δικαιώματα ειδικής φύσης είναι παράγωγο έργο για το σκοπό και την έννοια του άρθρου 3(β)∙ και
Προς άρση αμφιβολιών, το άρθρο 4 της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ προβλέπει συμπληρωματικές υποχρεώσεις του/της αδειολήπτη και δεν αντικαθιστά τις προβλεπόμενες σε άλλα άρθρα υποχρεώσεις του/της όπως περιγράφονται σε αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ ως εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα του/της αδειοδότη.
5. Εγγυήσεις και Περιορισμός της ευθύνης  
α. Εκτός αν άλλως ορίζεται από τον/την αδειοδότη σε διαφορετικό κείμενο ή στο έργο του/της, ο/η αδειοδότης παρέχει το αδειοδοτούμενο έργο του/της «ως έχει» και «όπως διατίθεται» και δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με το αδειοδοτούμενο έργο είτε ρητή είτε τεκμαιρόμενη από σύμβαση ή άλλως. Η μη παροχή εγγυήσεων περιλαμβάνει τον τίτλο, την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για ορισμένο σκοπό, τη νομιμότητα, την έλλειψη λανθανόντων ή εμφανών ελαττωμάτων, την ακρίβεια, την παρουσία ή απουσία λαθών, είτε γνωστών είτε αγνώστων. Όπου η παροχή εγγυήσεων δεν επιτρέπεται είτε εν όλω είτε εν μέρει, αυτή η δήλωση περί μη παροχής εγγυήσεων δεν έχει εφαρμογή και στον/στην αδειολήπτη.
β. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, ο/η αδειοδότης δεν έχει νομική ευθύνη έναντι του/της αδειολήπτη (συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης από αμέλεια) για οποιαδήποτε άμεση, ειδική, έμμεση, τυχαία, επαγόμενη, αδικοπρακτική ζημία, κόστος ή δαπάνη που προκαλούνται από αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ ή από το αδειοδοτούμενο έργο, ακόμη και στην περίπτωση που ο/η αδειοδότης γνωρίζει το ενδεχόμενο της πρόκλησης τέτοιων ζημιών, κόστους ή δαπανών. Όπου ο περιορισμός της νομικής ευθύνης δεν επιτρέπεται είτε εν όλω είτε εν μέρει, αυτή η δήλωση περί περιορισμού της νομικής ευθύνης δεν έχει εφαρμογή και στον/στην αδειολήπτη.
γ. Η ανωτέρω δήλωση περί μη παροχής εγγυήσεων και περί περιορισμού της νομικής ευθύνης πρέπει να ερμηνεύεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, να ισοδυναμεί με πλήρη περιορισμό της νομικής ευθύνης και παροχή καμίας εγγύησης.
6. Διάρκεια και Παύση   
α. Αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ περί την εκχώρηση εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του/της αδειοδότη έχει διάρκεια για όλο το χρόνο ισχύος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των σχετικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, σε ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με τους όρους της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, τότε παύει αυτοδίκαια η εκχώρηση των εξουσιών από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών δικαιωμάτων για τον/την αδειολήπτη που δεν συμμορφώνεται.
β. Προς άρση αμφιβολιών, το άρθρο 6(α) της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ δεν καταργεί ούτε άλλως επηρεάζει το δικαίωμα του/της αδειοδότη να αξιώσει αποζημίωση για την παραβίαση από τον/την αδειολήπτη δικαιωμάτων του/της από αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ εφόσον πρόκειται για αδειολήπτη που δεν συμμορφώνεται με τους όρους της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
γ. Προς άρση αμφιβολιών, ο/η αδειοδότης μπορεί να παρέχει το αδειοδοτούμενο έργο με διαφορετικούς όρους ή προϋποθέσεις. Ωστόσο, εφόσον ο/η αδειοδότης ενεργήσει έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι παύεται αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ.
δ. Η ισχύς των οριζόμενων στα άρθρα 1, 5, 6, 7 και 8 αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ διατηρείται παρά την λήξη της ισχύος της.  
7. Λοιποί Όροι και προϋποθέσεις   
α. Ο/Η αδειοδότης δεν δεσμεύεται από τυχόν πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις περί τη χρήση του αδειοδοτούμενου έργου του/της που προτείνονται από τον/την αδειολήπτη εκτός αν έχει αυτό συμφωνηθεί ρητά.
β. Οποιαδήποτε συμφωνία, κατανόηση, ή πρόταση όρων σχετικά με το αδειοδοτούμενο έργο που δεν περιγράφεται στο περιεχόμενο της παρούσας άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ συνιστά περιεχόμενο ξεχωριστό και διακριτό από το περιεχόμενο των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας άδειας.  
8. Ερμηνεία
α. Προς άρση αμφιβολιών, αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ δεν αποσκοπεί και δεν θα ερμηνεύεται ωσάν να αποσκοπεί να μειώσει, περιορίσει, δεσμεύσει ή επιβάλλει περιορισμούς σε οποιαδήποτε χρήση του αδειοδοτούμενου έργου που θα μπορούσαν να γίνουν σύννομα (νόμιμοι περιορισμοί και εξαιρέσεις) χωρίς την άδεια του/της αδειοδότη σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
β. Εάν κάποιος από τους όρους αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ κρίνεται, όπως διατυπώνεται, ανεφάρμοστος, θα διαμορφώνεται κατά το μέτρο του δυνατού στη διατύπωση εκείνη που θα τον κάνει εφαρμόσιμο. Αν αυτή η αλλαγή διατύπωσης δεν μπορεί να γίνει, η μη ισχύς του ανεφάρμοστου όρου δεν θα επηρεάζει την εφαρμογή των λοιπών όρων αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
γ. Δεν είναι δεκτή καμία παραίτηση ή έλλειψη συμμόρφωσης με όρο ή προϋπόθεση αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ εκτός αν έχει ρητά συμφωνηθεί με τον/την αδειοδότη.
δ. Κανένα περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ δεν συνιστά ή μπορεί να ερμηνευτεί ότι δήθεν συνιστά περιορισμό ή παραίτηση από προνόμια ή ειδική νομική μεταχείριση που απολαμβάνει ο/η αδειοδότης ή ο/η αδειολήπτης συμπεριλαμβανομένων αυτών που προβλέπονται σε έννομες διαδικασίες οποιασδήποτε δικαιοδοσίας ή Αρχής.


ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ


Αυτή η άδεια χρήσης έργου (εφεξής, άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ) παρέχει ένα σύνολο όρων και προϋποθέσεων που ο αδειοδότης ως δημιουργός του έργου ή/και οι άλλοι δικαιούχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κάνουν αποδεκτές προκειμένου να συντελεστεί η διάθεση του έργου του αδειοδότη μέσα από την Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ.  Η άδεια χρήσης έργου της ΕΒΕ διατίθεται για χρήση σε κάθε αδειοδότη που επιθυμεί να επιτρέψει στο κοινό να κάνει χρήση του αδειοδοτούμενου έργου το οποίο προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ δεν ανακαλείται. Η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ χορηγείται αφού προηγουμένως ο αδειοδότης έχει διαβάσει και κατανοήσει τους όρους και προϋποθέσεις της άδειας αυτής και έχει, επίσης, επισημάνει οποιοδήποτε στοιχείο περιέχεται στο έργο του/ της και δεν υπόκειται στην αδειοδότηση.

Κάνοντας χρήση της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, ο αδειοδότης εκχωρεί στο κοινό που είναι αδειολήπτης άδεια να κάνει χρήση του αδειοδοτούμενου έργου υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Αν η αδειοδότηση του αδειοδότη δεν είναι αναγκαία για οποιονδήποτε λόγο—για παράδειγμα, γιατί τυγχάνει εφαρμογής οποιοσδήποτε νόμιμος περιορισμός ή εξαίρεση από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας—τότε η χρήση του έργου γι’ αυτό το λόγο δεν διέπεται από τους όρους της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ. Η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ παρέχει μόνον εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που ο αδειοδότης έχει την εξουσία να εκχωρήσει.  

1. Ορισμοί

1. Παράγωγο Έργο (Τροποποίηση) σημαίνει ένα έργο που υπόκειται σε πνευματική ιδιοκτησία ή συγγενικά δικαιώματα βασισμένο στο αδειοδοτούμενο έργο και το οποίο συνίσταται σε μετάφραση, αλλαγή, προσαρμογή ή μετατροπή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τροποποίηση του αρχικού έργου κατά τρόπο που ν’ απαιτείται η άδεια του αδειοδότη υπόψη της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

2. Πνευματική ιδιοκτησία και σχετικά δικαιώματα σημαίνει τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας και τα σχετικά με αυτά συγγενικά δικαιώματα στα οποία περιλαμβάνονται τα δικαιώματα των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων (των παραγωγών υλικών φορέων ήχου), των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων (των παραγωγών υλικών φορέων ήχου και εικόνας), των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, των εκδοτών εντύπων∙ επίσης, περιλαμβάνεται το δικαίωμα ειδικής φύσης του δημιουργού βάσης δεδομένων (sui generis database rights), ανεξάρτητα από το πως τα ανωτέρω δικαιώματα αναφέρονται ή κατηγοριοποιούνται στο νόμο.

3. Αποτελεσματικοί Τεχνολογικοί Περιορισμοί σημαίνει τα τεχνολογικά μέτρα προστασίας που, σε περίπτωση έλλειψης κατάλληλης εξουσίας, δεν μπορούν να παρακαμφθούν υπόψη νομικού πλαισίου σύμφωνα με το άρ.11 της Συνθήκης Πνευματικής Ιδιοκτησίας της 20ης Δεκεμβρίου 1996 του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και παρόμοιων διεθνών συνθηκών καθώς και σύμφωνα με άρ.66Α ν.2121/1993.

4. Νόμιμοι Περιορισμοί και Εξαιρέσεις σημαίνει επιτρεπόμενη εύλογη/δίκαιη χρήση για ιδιωτική αναπαραγωγή (άρ.18 ν.2121/1993) ή άλλη εξαίρεση ή περιορισμό στο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή στα σχετικά μ’ αυτό δικαιώματα που εφαρμόζεται στη χρήση που κάνει ο αδειολήπτης επί του αδειοδοτημένου έργου (άρ.19-28Β ν.2121/1993) και η οποία δεν αντίκειται στη ρήτρα γενικής εφαρμογής επί των περιορισμών—τεστ των τριών σταδίων (άρ.28Γ ν.2121/1993).     

5. Το αδειοδοτημένο έργο σημαίνει το έργο λόγου ή τέχνης, τη βάση δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο ο αδειοδότης διαθέτει με αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ.

6. Τα εκχωρούμενα δικαιώματα σημαίνει τις εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών (συγγενικών) δικαιωμάτων που εκχωρούνται στον αδειολήπτη από τον αδειοδότη που έχει την εξουσία γι’ αυτό για τη χρήση από τον αδειολήπτη του αδειοδοτημένου έργου με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.

7. Ο αδειοδότης σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή πρόσωπα που εκχωρούν τις εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων σύμφωνα με αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ.

8. Όχι Εμπορική χρήση σημαίνει χρήση που δεν αποσκοπεί άμεσα ή έμμεσα σε εμπορικό αντάλλαγμα ή οικονομικό όφελος του αδειολήπτη. Για τους σκοπούς της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ η ανταλλαγή του αδειοδοτημένου έργου με άλλο έργο που υπόκειται σε πνευματική ιδιοκτησία ή συγγενικά δικαιώματα με μέθοδο επιγραμμικής διανομής/μοιράσματος αρχείων (online file-sharing) ή παρόμοια μέθοδο θεωρείται ως εμπορική χρήση ακόμη κι αν δεν υπάρχει πληρωμή ή οικονομικό αντάλλαγμα σχετικό με την μέθοδο της επιγραμμικής διανομής/ μοιράσματος αρχείων. Συνεπώς, απαγορεύεται η διανομή του αδειοδοτούμενου έργου, έναντι ανταλλάγματος άλλου έργου, με οποιαδήποτε μέθοδο επιγραμμικής διανομής/ μοιράσματος αρχείων τρίτων ως προς την ΕΒΕ.   

9. Διανομή σημαίνει την παροχή έργου στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο ή μέθοδο προϋποθέτει την προηγούμενη άδεια για του αδειοδότη για την άσκηση των εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής του ιδιοκτησίας. Συνεπώς, με την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ απαγορεύεται η διανομή του έργου στο κοινό από τον αδειολήπτη.  

10. Κοινό σημαίνει αριθμός ατόμων που δεν χαρακτηρίζονται μεταξύ τους από ιδιαίτερες οικογενειακές, συγγενικές ή προσωπικές σχέσεις.

11. Το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων σημαίνει το δικαίωμα που προβλέπεται στην Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11η; Μαρτίου 1996 για τη Νομική Προστασία των Βάσεων Δεδομένων όπως αυτό έχει ενσωματωθεί στο άρ.45Α του ν.2121/1993 και ισχύει.

12. Αδειολήπτης, σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τις εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα του αδειοδότη σύμφωνα με το περιεχόμενο της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.     

2. Σκοπός

α. Παροχή άδειας

1. Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, ο/ η αδειοδότης με το κείμενο αυτό παρέχει στον/ στην αδειολήπτη, για όλον τον κόσμο, χωρίς εύλογη αμοιβή, χωρίς δικαίωμα υπο-αδειοδότησης, μη αποκλειστική, μη ανακλητή άδεια να ασκήσει ο/ η αδειολήπτης τις εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα επί του αδειοδοτημένου έργου, και ειδικότερα:

 • Την εξουσία της αναπαραγωγής, δημόσιας ή ιδιωτικής, του αδειοδοτημένου έργου, εν όλω ή εν μέρει, αποκλειστικά για μη εμπορική χρήση,

2. Εξαιρέσεις και Νόμιμοι περιορισμοί: Προς άρση αμφιβολιών, σε περίπτωση εφαρμογής εξαιρέσεων ή νόμιμων περιορισμών από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα συγγενικά δικαιώματα, αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ δεν έχει εφαρμογή και δεν απαιτείται ο/ η αδειολήπτης να συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής της άδειας.

3. Διάρκεια: η διάρκεια αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ προσδιορίζεται στο άρθρο 6(α) αυτής.

4. Μέσα και μορφότυπος∙ επιτρεπτές τεχνικές τροποποιήσεις: ο/ η αδειοδότης εκχωρεί στον/στην αδειολήπτη τις αδειοδοτημένες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας για κάθε μέσο και μορφότυπο είτε γνωστό είτε μέλλοντα να υπάρξει, και την εξουσία να κάνει ο/ η αδειοδότης τις αναγκαίες τεχνικές τροποποιήσεις του αδειοδοτούμενου έργου για τη χρήση αυτού σε κάθε μέσο και μορφότυπο. Ο/ Η αδειοδότης παραιτείται από ή/και συμφωνεί να μην ασκήσει δικαίωμα του/ της για να απαγορεύσει στον/ στην αδειολήπτη να κάνει τεχνικές τροποποιήσεις αναγκαίες για να ασκήσει τις εκχωρούμενες με την άδεια αυτή εξουσίες, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών τροποποιήσεων του αδειοδοτούμενου έργου που είναι αναγκαίες για την παράκαμψη αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων προστασίας του έργου. Για τους σκοπούς της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, η διενέργεια τροποποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2(α)(4) αυτής δεν θα συνιστά παράγωγο έργο.

5. Περαιτέρω χρήστες.

Α. Εκχώρηση από τον/ την αδειοδότη—αδειοδοτούμενο έργο: κάθε χρήστης του αδειοδοτούμενου έργου γίνεται εκδοχέας αυτόχρημα από τον/την αδειοδότη των εκχωρούμενων εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας του/ της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.

Β. Απαγόρευση περιορισμών περαιτέρω χρήσης: απαγορεύεται στον/ στην αδειολήπτη να επιβάλλει ή προτείνει πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους ή/ και προϋποθέσεις, ή να εφαρμόσει αποτελεσματικά τεχνολογικά μέτρα προστασίας στο αδειοδοτούμενο έργο, εάν από την επιβολή, πρόταση ή εφαρμογή τέτοιων όρων, προϋποθέσεων ή τεχνολογικών μέτρων περιορίζεται η άσκηση των εκχωρούμενων εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του/της αδειοδότη από οποιονδήποτε χρήστη του αδειοδοτημένου έργου.

6. Μη αναγνώριση. Το περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ δεν συνιστά ούτε μπορεί να ερμηνευτεί ότι συνιστά παροχή άδειας στον/ στην αδειολήπτη, ούτε συνιστά ερμηνεία κατά τον ίδιο τρόπο των χρήσεων του έργου που ο/ η αδειολήπτης κάνει, ώστε να εμφανίζεται ή να επικαλείται ότι δήθεν σχετίζεται με τον/ την αδειοδότη δημιουργό του αδειοδοτούμενου έργου ή με τρίτους στους οποίους γίνεται αναφορά σχετικά με το αδειοδοτούμενο έργο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3(α)(1)(Α)(i) αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, με σχέση χορηγίας, συναίνεσης ή επίσημης αναγνώρισης.

β. Άλλα δικαιώματα.

1. Οι εξουσίες από το ηθικό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας όπως η εξουσία περιφρούρησης της ακεραιότητας του έργου, δεν περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των εκχωρούμενων εξουσιών της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, ούτε περιλαμβάνονται σ’ αυτήν δικαιώματα περί την ιδιωτικότητα, την προσωπικότητα ή παρόμοια δικαιώματα. Εντούτοις, και στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για να ασκήσει ο/ η αδειολήπτης τις εκχωρούμενες με την άδεια αυτή εξουσίες, ο/ η αδειοδότης παραιτείται από ή/και συμφωνεί να μην ασκήσει τέτοια δικαιώματα ή εξουσίες των οποίων είναι δικαιούχος προκειμένου να επιτραπεί ή άσκηση αποκλειστικά των εκχωρούμενων εξουσιών με αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ και όχι για άλλο λόγο.

2. Δικαιώματα επί ευρεσιτεχνιών ή δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων ή διακριτικών τίτλων ή επί ονομάτων χώρου δεν περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.

3. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, ο/ η αδειοδότης παραιτείται από το δικαίωμα είσπραξης εύλογης αμοιβής από τον/ την αδειολήπτη αλλά και την ΕΒΕ για την άσκηση των εκχωρούμενων εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας του/της, είτε απευθείας είτε μέσω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης μέσω εθελοντικής ή αναγκαστικής παροχής αδείας για την είσπραξη της αμοιβής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο/ η αδειοδότης ρητά επιφυλάσσεται για την άσκηση του δικαιώματός του/της να εισπράξει αμοιβή από την εκχώρηση εξουσιών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του/της για κάθε χρήση του έργου του πλην των μη εμπορικών χρήσεων, όπως επίσης επιφυλάσσει τα νόμιμα δικαιώματά του/της για να αξιώσει αποζημίωση για κάθε χρήση του αδειοδοτούμενου έργου που δεν είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.

3. Προϋποθέσεις αδειοδότησης

Η εκχώρηση από τον/ την αδειοδότη ορισμένων εκ των εξουσιών του/της από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στον/ στην αδειολήπτη περιλαμβάνει τα εξής:

α. Αναφορά δημιουργού

a.1. Σε κάθε αναπαραγωγή του αδειοδοτημένου έργου, ο/ η αδειολήπτης υποχρεούται:

Α. Να διατηρεί τις παρακάτω αναφορές στο αδειοδοτημένο έργο εφόσον αυτές έχουν περιγραφεί από τον/ την αδειοδότη:

a.1.A.i.i. Αναφορά του/των δημιουργού/ -ών του αδειοδοτημένου έργου καθώς και αναφορά σε οποιονδήποτε τρίτο περιλαμβάνεται στο σημείωμα αναφοράς ότι πρέπει να αναφέρεται, με κάθε εφικτό τρόπο που προσδιορίζεται από τον/ την αδειοδότη συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς με ψευδώνυμο αν αυτή ζητείται.     

a.1.A.i.ii. Αναφορά της ισχύος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

a.1.A.i.iii. Αναφορά της της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ με την οποία διατίθεται το αδειοδοτούμενο έργο.

a.1.A.i.iv. Αναφορά της σημείωσης για την αποποίηση ευθύνης και παροχή εγγυήσεων της ΕΒΕ.

a.1.A.i.v. Αναφορά του Κανονιστικού Αναγνωριστικού Πόρου (URI) ή του υπερσυνδέσμου του αδειοδοτούμενου έργου στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν.

a.2. Ο/ Η αδειολήπτης υποχρεούται να ικανοποιήσει τους όρους της αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 3(α)(1)(Α) αυτής της άδειας με κάθε εύλογο τρόπο υπόψη του μέσου και των δεδομένων του τρόπου με τον οποίο αναπαράγει το αδειοδοτούμενο έργο.
a.3. Εφόσον απαιτηθεί από τον/ την αδειοδότη, πρέπει ο/η αδειολήπτης να αφαιρέσει οποιαδήποτε αναφορά από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3(α)(1)(Α) στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.

4. Το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων  

Όπου η εκχώρηση από τον/την αδειοδότη εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του/ της περιλαμβάνει τα δικαιώματα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων (sui generis rights) προκειμένου να κάνει ο/η αδειολήπτης χρήση του αδειοδοτούμενου έργου, τότε:

α. Προς άρση αμφιβολιών το περιεχόμενο του άρθρου 2(α)(1) εκχωρεί την εξουσία στον/ στην αδειολήπτη να εξάγει, κάνει χρήση, αναπαράγει μέρος μόνο και όχι το σύνολο ή ουσιώδες μέρος εκ του περιεχομένου της βάσης δεδομένων αποκλειστικά για μη εμπορικό σκοπό.

β. Αν περιλαμβάνει το σύνολο ή ουσιώδες μέρος εκ του περιεχομένου της βάσης δεδομένων σε βάση δεδομένων στην οποία ο/ η αδειολήπτης έχει δικαιώματα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων, τότε η βάση δεδομένων (και όχι τα περιεχόμενά της) στην οποία ο/ η αδειολήπτης έχει δικαιώματα ειδικής φύσης είναι παράγωγο έργο για το σκοπό και την έννοια του άρθρου 3(β)∙ και

γ. Προς άρση αμφιβολιών, το άρθρο 4 της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ προβλέπει συμπληρωματικές υποχρεώσεις του/ της αδειολήπτη και δεν αντικαθιστά τις προβλεπόμενες σε άλλα άρθρα υποχρεώσεις του/ της όπως περιγράφονται σε αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ ως εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα του/ της αδειοδότη.

5. Εγγυήσεις και Περιορισμός της ευθύνης

α. Εκτός αν άλλως ορίζεται από τον/την αδειοδότη σε διαφορετικό κείμενο ή στο έργο του/ της, ο/ η αδειοδότης παρέχει το αδειοδοτούμενο έργο του/της «ως έχει» και «όπως διατίθεται» και δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με το αδειοδοτούμενο έργο είτε ρητή είτε τεκμαιρόμενη από σύμβαση ή άλλως. Η μη παροχή εγγυήσεων περιλαμβάνει τον τίτλο, την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για ορισμένο σκοπό, τη νομιμότητα, την έλλειψη λανθανόντων ή εμφανών ελαττωμάτων, την ακρίβεια, την παρουσία ή απουσία λαθών, είτε γνωστών είτε αγνώστων. Όπου η παροχή εγγυήσεων δεν επιτρέπεται είτε εν όλω είτε εν μέρει, αυτή η δήλωση περί μη παροχής εγγυήσεων δεν έχει εφαρμογή και στον/στην αδειολήπτη.

β. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, ο/ η αδειοδότης δεν έχει νομική ευθύνη έναντι του/της αδειολήπτη (συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης από αμέλεια) για οποιαδήποτε άμεση, ειδική, έμμεση, τυχαία, επαγόμενη, αδικοπρακτική ζημία, κόστος ή δαπάνη που προκαλούνται από αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ ή από το αδειοδοτούμενο έργο, ακόμη και στην περίπτωση που ο/ η αδειοδότης γνωρίζει το ενδεχόμενο της πρόκλησης τέτοιων ζημιών, κόστους ή δαπανών. Όπου ο περιορισμός της νομικής ευθύνης δεν επιτρέπεται είτε εν όλω είτε εν μέρει, αυτή η δήλωση περί περιορισμού της νομικής ευθύνης δεν έχει εφαρμογή και στον/στην αδειολήπτη.

γ. Η ανωτέρω δήλωση περί μη παροχής εγγυήσεων και περί περιορισμού της νομικής ευθύνης πρέπει να ερμηνεύεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, να ισοδυναμεί με πλήρη περιορισμό της νομικής ευθύνης και παροχή καμίας εγγύησης.

6. Διάρκεια και Παύση   

α. Αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ περί την εκχώρηση εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του/ της αδειοδότη έχει διάρκεια για όλο το χρόνο ισχύος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των σχετικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, σε ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με τους όρους της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, τότε παύει αυτοδίκαια η εκχώρηση των εξουσιών από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών δικαιωμάτων για τον/ την αδειολήπτη που δεν συμμορφώνεται.

β. Προς άρση αμφιβολιών, το άρθρο 6(α) της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ δεν καταργεί ούτε άλλως επηρεάζει το δικαίωμα του/ της αδειοδότη να αξιώσει αποζημίωση για την παραβίαση από τον/ την αδειολήπτη δικαιωμάτων του/της από αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ εφόσον πρόκειται για αδειολήπτη που δεν συμμορφώνεται με τους όρους της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.

γ. Προς άρση αμφιβολιών, ο/ η αδειοδότης μπορεί να παρέχει το αδειοδοτούμενο έργο με διαφορετικούς όρους ή προϋποθέσεις. Ωστόσο, εφόσον ο/ η αδειοδότης ενεργήσει έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι παύεται αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ.

δ. Η ισχύς των οριζόμενων στα άρθρα 1, 5, 6, 7 και 8 αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ διατηρείται παρά την λήξη της ισχύος της.  

7. Λοιποί Όροι και προϋποθέσεις   
α. Ο/ Η αδειοδότης δεν δεσμεύεται από τυχόν πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις περί τη χρήση του αδειοδοτούμενου έργου του/ της που προτείνονται από τον/την αδειολήπτη εκτός αν έχει αυτό συμφωνηθεί ρητά.

β. Οποιαδήποτε συμφωνία, κατανόηση, ή πρόταση όρων σχετικά με το αδειοδοτούμενο έργο που δεν περιγράφεται στο περιεχόμενο της παρούσας άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ συνιστά περιεχόμενο ξεχωριστό και διακριτό από το περιεχόμενο των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας άδειας.  

8. Ερμηνεία

α. Προς άρση αμφιβολιών, αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ δεν αποσκοπεί και δεν θα ερμηνεύεται ωσάν να αποσκοπεί να μειώσει, περιορίσει, δεσμεύσει ή επιβάλλει περιορισμούς σε οποιαδήποτε χρήση του αδειοδοτούμενου έργου που θα μπορούσαν να γίνουν σύννομα (νόμιμοι περιορισμοί και εξαιρέσεις) χωρίς την άδεια του/ της αδειοδότη σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.

β. Εάν κάποιος από τους όρους αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ κρίνεται, όπως διατυπώνεται, ανεφάρμοστος, θα διαμορφώνεται κατά το μέτρο του δυνατού στη διατύπωση εκείνη που θα τον κάνει εφαρμόσιμο. Αν αυτή η αλλαγή διατύπωσης δεν μπορεί να γίνει, η μη ισχύς του ανεφάρμοστου όρου δεν θα επηρεάζει την εφαρμογή των λοιπών όρων αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.

γ. Δεν είναι δεκτή καμία παραίτηση ή έλλειψη συμμόρφωσης με όρο ή προϋπόθεση αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ εκτός αν έχει ρητά συμφωνηθεί με τον/ την αδειοδότη.
δ. Κανένα περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ δεν συνιστά ή μπορεί να ερμηνευτεί ότι δήθεν συνιστά περιορισμό ή παραίτηση από προνόμια ή ειδική νομική μεταχείριση που απολαμβάνει ο/η αδειοδότης ή ο/η αδειολήπτης συμπεριλαμβανομένων αυτών που προβλέπονται σε έννομες διαδικασίες οποιασδήποτε δικαιοδοσίας ή Αρχής.


Αυτή η άδεια χρήσης έργου (εφεξής, άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ) παρέχει ένα σύνολο όρων και προϋποθέσεων που ο αδειοδότης ως δημιουργός του έργου ή/και οι άλλοι δικαιούχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κάνουν αποδεκτές προκειμένου να συντελεστεί η διάθεση του έργου του αδειοδότη μέσα από την Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ.  Η άδεια χρήσης έργου της ΕΒΕ διατίθεται για χρήση σε κάθε αδειοδότη που επιθυμεί να επιτρέψει στο κοινό να κάνει χρήση του αδειοδοτούμενου έργου το οποίο προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ δεν ανακαλείται. Η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ χορηγείται αφού προηγουμένως ο αδειοδότης έχει διαβάσει και κατανοήσει τους όρους και προϋποθέσεις της άδειας αυτής και έχει, επίσης, επισημάνει οποιοδήποτε στοιχείο περιέχεται στο έργο του/της και δεν υπόκειται στην αδειοδότηση.

Κάνοντας χρήση της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, ο αδειοδότης εκχωρεί στο κοινό που είναι αδειολήπτης άδεια να κάνει χρήση του αδειοδοτούμενου έργου υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Αν η αδειοδότηση του αδειοδότη δεν είναι αναγκαία για οποιονδήποτε λόγο—για παράδειγμα, γιατί τυγχάνει εφαρμογής οποιοσδήποτε νόμιμος περιορισμός ή εξαίρεση από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας—τότε η χρήση του έργου γι’ αυτό το λόγο δεν διέπεται από τους όρους της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ. Η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ παρέχει μόνον εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που ο αδειοδότης έχει την εξουσία να εκχωρήσει.  

1. Ορισμοί

1. «Παράγωγο Έργο (Τροποποίηση)» σημαίνει ένα έργο που υπόκειται σε πνευματική ιδιοκτησία ή συγγενικά δικαιώματα βασισμένο στο αδειοδοτούμενο έργο και το οποίο συνίσταται σε μετάφραση, αλλαγή, προσαρμογή ή μετατροπή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τροποποίηση του αρχικού έργου κατά τρόπο που ν’ απαιτείται η άδεια του αδειοδότη υπόψη της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

2. Πνευματική ιδιοκτησία και σχετικά δικαιώματα σημαίνει τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας και τα σχετικά με αυτά συγγενικά δικαιώματα στα οποία περιλαμβάνονται τα δικαιώματα των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων (των παραγωγών υλικών φορέων ήχου), των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων (των παραγωγών υλικών φορέων ήχου και εικόνας), των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, των εκδοτών εντύπων∙ επίσης, περιλαμβάνεται το δικαίωμα ειδικής φύσης του δημιουργού βάσης δεδομένων (sui generis database rights), ανεξάρτητα από το πως τα ανωτέρω δικαιώματα αναφέρονται ή κατηγοριοποιούνται στο νόμο.

3. Αποτελεσματικοί Τεχνολογικοί Περιορισμοί σημαίνει τα τεχνολογικά μέτρα προστασίας που, σε περίπτωση έλλειψης κατάλληλης εξουσίας, δεν μπορούν να παρακαμφθούν υπόψη νομικού πλαισίου σύμφωνα με το άρ.11 της Συνθήκης Πνευματικής Ιδιοκτησίας της 20ης Δεκεμβρίου 1996 του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και παρόμοιων διεθνών συνθηκών καθώς και σύμφωνα με άρ.66Α ν.2121/1993.

4. Νόμιμοι Περιορισμοί και Εξαιρέσεις σημαίνει επιτρεπόμενη εύλογη/δίκαιη χρήση για ιδιωτική αναπαραγωγή (άρ.18 ν.2121/1993) ή άλλη εξαίρεση ή περιορισμό στο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή στα σχετικά μ’ αυτό δικαιώματα που εφαρμόζεται στη χρήση που κάνει ο αδειολήπτης επί του αδειοδοτημένου έργου (άρ.19-28Β ν.2121/1993) και η οποία δεν αντίκειται στη ρήτρα γενικής εφαρμογής επί των περιορισμών—τεστ των τριών σταδίων (άρ.28Γ ν.2121/1993).     

5. Το αδειοδοτημένο έργο σημαίνει το έργο λόγου ή τέχνης, τη βάση δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο ο αδειοδότης διαθέτει με αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ.

6. Τα εκχωρούμενα δικαιώματα σημαίνει τις εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών (συγγενικών) δικαιωμάτων που εκχωρούνται στον αδειολήπτη από τον αδειοδότη που έχει την εξουσία γι’ αυτό για τη χρήση από τον αδειολήπτη του αδειοδοτημένου έργου με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.

7. Ο αδειοδότης σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή πρόσωπα που εκχωρούν τις εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων σύμφωνα με αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ.

8. Όχι Εμπορική χρήση σημαίνει χρήση που δεν αποσκοπεί άμεσα ή έμμεσα σε εμπορικό αντάλλαγμα ή οικονομικό όφελος του αδειολήπτη. Για τους σκοπούς της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ η ανταλλαγή του αδειοδοτημένου έργου με άλλο έργο που υπόκειται σε πνευματική ιδιοκτησία ή συγγενικά δικαιώματα με μέθοδο επιγραμμικής διανομής/μοιράσματος αρχείων (online file-sharing) ή παρόμοια μέθοδο θεωρείται ως εμπορική χρήση ακόμη κι αν δεν υπάρχει πληρωμή ή οικονομικό αντάλλαγμα σχετικό με την μέθοδο της επιγραμμικής διανομής/μοιράσματος αρχείων. Συνεπώς, απαγορεύεται η διανομή του αδειοδοτούμενου έργου με οποιαδήποτε μέθοδο επιγραμμικής διανομής/μοιράσματος αρχείων τρίτων ως προς την ΕΒΕ.   

9. Διανομή σημαίνει την παροχή έργου στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο ή μέθοδο προϋποθέτει την προηγούμενη άδεια για του αδειοδότη για την άσκηση των εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής του ιδιοκτησίας. Συνεπώς, με την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ απαγορεύεται η διανομή του έργου στο κοινό από τον αδειολήπτη.  

10. Κοινό σημαίνει αριθμός ατόμων που δεν χαρακτηρίζονται μεταξύ τους από ιδιαίτερες οικογενειακές, συγγενικές ή προσωπικές σχέσεις.

11. Το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων σημαίνει το δικαίωμα που προβλέπεται στην Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11η; Μαρτίου 1996 για τη Νομική Προστασία των Βάσεων Δεδομένων όπως αυτό έχει ενσωματωθεί στο άρ.45Α του ν.2121/1993 και ισχύει.

12. Αδειολήπτης, σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τις εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα του αδειοδότη σύμφωνα με το περιεχόμενο της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.     

2. Σκοπός

α. Παροχή άδειας
1. Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, ο/η αδειοδότης με το κείμενο αυτό παρέχει στον/στην αδειολήπτη, για όλον τον κόσμο, χωρίς εύλογη αμοιβή, χωρίς δικαίωμα υπο-αδειοδότησης, μη αποκλειστική, μη ανακλητή άδεια να ασκήσει ο/η αδειολήπτης τις εκχωρούμενες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα επί του αδειοδοτημένου έργου, και ειδικότερα:

 • Την εξουσία της αναπαραγωγής, δημόσιας ή ιδιωτικής, του αδειοδοτημένου έργου, εν όλω ή εν μέρει, αποκλειστικά για μη εμπορική χρήση, &

2. Εξαιρέσεις και Νόμιμοι περιορισμοί: Προς άρση αμφιβολιών, σε περίπτωση εφαρμογής εξαιρέσεων ή νόμιμων περιορισμών από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα συγγενικά δικαιώματα, αυτή η άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ δεν έχει εφαρμογή και δεν απαιτείται ο/η αδειολήπτης να συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής της άδειας.

3. Διάρκεια: η διάρκεια αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ προσδιορίζεται στο άρθρο 6(α) αυτής.

4. Μέσα και μορφότυπος∙ επιτρεπτές τεχνικές τροποποιήσεις: ο/η αδειοδότης εκχωρεί στον/στην αδειολήπτη τις αδειοδοτημένες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας για κάθε μέσο και μορφότυπο είτε γνωστό είτε μέλλοντα να υπάρξει, και την εξουσία να κάνει ο/η αδειοδότης τις αναγκαίες τεχνικές τροποποιήσεις του αδειοδοτούμενου έργου για τη χρήση αυτού σε κάθε μέσο και μορφότυπο. Ο/Η αδειοδότης παραιτείται από ή/και συμφωνεί να μην ασκήσει δικαίωμα του/της για να απαγορεύσει στον/στην αδειολήπτη να κάνει τεχνικές τροποποιήσεις αναγκαίες για να ασκήσει τις εκχωρούμενες με την άδεια αυτή εξουσίες, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών τροποποιήσεων του αδειοδοτούμενου έργου που είναι αναγκαίες για την παράκαμψη αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων προστασίας του έργου. Για τους σκοπούς της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, η διενέργεια τροποποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2(α)(4) αυτής δεν θα συνιστά παράγωγο έργο.

5. Περαιτέρω χρήστες.
Α. Εκχώρηση από τον/την αδειοδότη—αδειοδοτούμενο έργο: κάθε χρήστης του αδειοδοτούμενου έργου γίνεται εκδοχέας αυτόχρημα από τον/την αδειοδότη των εκχωρούμενων εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας του/της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
Β. Απαγόρευση περιορισμών περαιτέρω χρήσης: απαγορεύεται στον/στην αδειολήπτη να επιβάλλει ή προτείνει πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους ή/και προϋποθέσεις, ή να εφαρμόσει αποτελεσματικά τεχνολογικά μέτρα προστασίας στο αδειοδοτούμενο έργο, εάν από την επιβολή, πρόταση ή εφαρμογή τέτοιων όρων, προϋποθέσεων ή τεχνολογικών μέτρων περιορίζεται η άσκηση των εκχωρούμενων εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του/της αδειοδότη από οποιονδήποτε χρήστη του αδειοδοτημένου έργου.

6. Μη αναγνώριση. Το περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ δεν συνιστά ούτε μπορεί να ερμηνευτεί ότι συνιστά παροχή άδειας στον/στην αδειολήπτη, ούτε συνιστά ερμηνεία κατά τον ίδιο τρόπο των χρήσεων του έργου που ο/η αδειολήπτης κάνει, ώστε να εμφανίζεται ή να επικαλείται ότι δήθεν σχετίζεται με τον/την αδειοδότη δημιουργό του αδειοδοτούμενου έργου ή με τρίτους στους οποίους γίνεται αναφορά σχετικά με το αδειοδοτούμενο έργο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3(α)(1)(Α)(i) αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, με σχέση χορηγίας, συναίνεσης ή επίσημης αναγνώρισης.

β. Άλλα δικαιώματα.
1. Οι εξουσίες από το ηθικό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας όπως η εξουσία περιφρούρησης της ακεραιότητας του έργου, δεν περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των εκχωρούμενων εξουσιών της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ, ούτε περιλαμβάνονται σ’ αυτήν δικαιώματα περί την ιδιωτικότητα, την προσωπικότητα ή παρόμοια δικαιώματα. Εντούτοις, και στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για να ασκήσει ο/η αδειολήπτης τις εκχωρούμενες με την άδεια αυτή εξουσίες, ο/η αδειοδότης παραιτείται από ή/και συμφωνεί να μην ασκήσει τέτοια δικαιώματα ή εξουσίες των οποίων είναι δικαιούχος προκειμένου να επιτραπεί ή άσκηση αποκλειστικά των εκχωρούμενων εξουσιών με αυτή την άδεια χρήσης έργου ΕΒΕ και όχι για άλλο λόγο.
2. Δικαιώματα επί ευρεσιτεχνιών ή δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων ή διακριτικών τίτλων ή επί ονομάτων χώρου δεν περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.
3. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, ο/η αδειοδότης παραιτείται από το δικαίωμα είσπραξης εύλογης αμοιβής από τον/την αδειολήπτη αλλά και την ΕΒΕ για την άσκηση των εκχωρούμενων εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας του/της, είτε απευθείας είτε μέσω οργανισμού συλλογικής διαχείρισης μέσω εθελοντικής ή αναγκαστικής παροχής αδείας για την είσπραξη της αμοιβής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο/η αδειοδότης ρητά επιφυλάσσεται για την άσκηση του δικαιώματός του/της να εισπράξει αμοιβή από την εκχώρηση εξουσιών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του/της για κάθε χρήση του έργου του πλην των μη εμπορικών χρήσεων, όπως επίσης επιφυλάσσει τα νόμιμα δικαιώματά του/της για να αξιώσει αποζημίωση για κάθε χρήση του αδειοδοτούμενου έργου που δεν είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ.

3. Προϋποθέσεις αδειοδότησης
Η εκχώρηση από τον/την αδειοδότη ορισμένων εκ των εξουσιών του/της από το περιουσιακό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στον/στην αδειολήπτη περιλαμβάνει τα εξής:
α. Αναφορά δημιουργού
a.1. Σε κάθε αναπαραγωγή του αδειοδοτημένου έργου, ο/η αδειολήπτης υποχρεούται:
Α. Να διατηρεί τις παρακάτω αναφορές στο αδειοδοτημένο έργο εφόσον αυτές έχουν περιγραφεί από τον/την αδειοδότη:

a.1.Ai.i. Αναφορά του/των δημιουργού/-ών του αδειοδοτημένου έργου καθώς και αναφορά σε οποιονδήποτε τρίτο περιλαμβάνεται στο σημείωμα αναφοράς ότι πρέπει να αναφέρεται, με κάθε εφικτό τρόπο που προσδιορίζεται από τον/την αδειοδότη συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς με ψευδώνυμο αν αυτή ζητείται.

a.1.Ai.ii. Αναφορά της ισχύος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

a.1.Ai.iii. Αναφορά της της άδειας χρήσης έργου ΕΒΕ με την οποία διατίθεται το αδειοδοτούμενο έργο.

a.1.Ai.iv. Αναφορά της σημείωσης για την αποποίηση ευθύνης και παροχή εγγυήσεων της ΕΒΕ.

a.1.Ai.v. Αναφορά του Κανονιστικού Αναγνωριστικού Πόρου (URI) ή του υπερσυνδέσμου του αδειοδοτούμενου έργου στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν.

a.2. Ο/Η αδειολήπτης υποχρεούται να ικανοποιήσει τους όρους της αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 3(α)(1)(Α) αυτής της άδειας με κάθε εύλογο τρόπο υπόψη του μέσου και των δεδομένων του τρόπου με τον οποίο αναπαράγει το αδειοδοτούμενο έργο.

a.3. Εφόσον απαιτηθεί από τον/την αδειοδότη, πρέπει να ο/η αδειολήπτης να αφαιρέσει οποιαδήποτε αναφορά από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3(α)(1)(Α) στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ & ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΒΕ


1. Οι Επισκέπτες/ Χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου συμφωνούν και αποδέχονται τους παρακάτω όρους χρήσης. Η ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (εφεξής, ΕΒΕ) συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφοριακά δεδομένα σας σύμφωνα με την πολιτική Προστασίας Δεδομένων βάσει της οποίας έγινε η συλλογή των δεδομένων. Η ΕΒΕ μπορεί μελλοντικά να αναθεωρήσει τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Δεδομένων ενημερώνοντας για τις ενδεχόμενες αλλαγές αυτόν το δικτυακό τόπο. Όταν η ΕΒΕ κάνει οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή επί του περιεχομένου των Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Δεδομένων, θα σας ενημερώσει με σχετική ευκρινή σημείωση επί του παρόντος δικτυακού τόπου.

2. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετική με τους Όρους Χρήσης ή την Προστασία Δεδομένων σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την ΕΒΕ στο λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας nlg@nlg.gr.

3. Εκτός αν άλλως ορίζεται, αυτός ο δικτυακός τόπος και τα περιεχόμενά του είναι ιδιοκτησία της ΕΒΕ που εδρεύει στη διεύθυνση Πανεπιστημίου 32, Αθήνα 10679, Ελλάδα.

4. Εκτός αν άλλως ορίζεται, ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η ΕΒΕ και προστατεύεται από το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ΕΒΕ ενθαρρύνει πολιτική Ανοικτότητας όπου αυτή είναι εφικτή. Στο πλαίσιο αυτό τα μεταδεδομένα της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ διατίθενται με τη δήλωση CC0 Universal Public Domain Dedication 1.0. Επίσης, τα ψηφιακά τεκμήρια έργων, εφόσον διέπονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορεί να αδειοδοτούνται με άδεια χρήσης ανοικτού περιεχομένου ή άλλη που ενσωματώνεται στην εγγραφή του κάθε ψηφιακού τεκμηρίου. Όπου υφίσταται αδειοδότηση έργου αναφέρεται ρητά κάποια άδεια χρήσης ανοικτού περιεχόμενου ή άλλη άδεια ή η προεπιλεγμένη άδεια χρήσης που είναι η Άδεια Χρήσης Έργου στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος η οποία επιτρέπει την αναπαραγωγή έργου υπό τις προϋποθέσεις: 1) της Αναφοράς στον αδειοδότη, 2) της Μη Εμπορικής Χρήσης, 3) της Απαγόρευσης δημιουργίας Παράγωγου Έργου, και 4) της Απαγόρευσης Διανομής.  Η Εθνική Βιβλιοθήκη είναι δικαιούχος πνευματικής ιδιοκτησίας στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών (digitalcollections.nlg.gr) στο οποίο περιλαμβάνονται βάσεις δεδομένων, εικαστικά στοιχεία, περιγραφές, κλπ. Η οποιαδήποτε αναπαραγωγή έργου που περιέχεται στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ ή/και της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ μπορεί να γίνει μόνον υπό τους όρους της αδειοδότησης αυτού, εφόσον το έργο τελεί αδειοδοτούμενο με οποιαδήποτε άδεια ανοικτού περιεχομένου ή άλλη. Πέραν αυτού του πλαισίου αδειοδότησης, απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή ολική αναπαραγωγή έργου που περιέχεται στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ ή/και της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ χωρίς την έγγραφη άδεια του δικαιούχου του έργου ή της Εθνικής Βιβλιοθήκης ως δικαιούχου της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ.

5. Αναφορικά με το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ αυτό αδειοδοτείται με άδεια ανοικτού περιεχομένου κι επιτρέπεται η χρήση του για εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς ή/ και ερευνητικούς σκοπούς εφόσον δεν υπάρχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος, με αναφορά στην πηγή. Για λοιπές χρήσεις απαιτείται η άδεια της ΕΒΕ εκτός αν απαιτείται η άδεια του δημιουργού ή/ και δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας για συγκεκριμένο έργο που περιλαμβάνεται στο διαδικτυακό τόπο της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ.

6. Επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του δικτυακού τόπου της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ.

7. Τα πληροφοριακά δεδομένα αυτού του δικτυακού τόπου περιλαμβάνουν κείμενα, γραφικά και άλλες πληροφορίες που προστατεύονται από νομοθεσία διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας) όπως ορίζεται στο ελληνικό δίκαιο. Η ΕΒΕ είναι φορέας κάθε σχετικού προστατευμένου δικαιώματος είτε πρωτογενώς είτε δευτερογενώς κατόπιν παραχώρησης δικαιωμάτων από τους δημιουργούς ή/και δικαιούχους επιτρέποντας τη χρήση του έργου τους ως μέρος του περιεχομένου της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ.

8. Οποιαδήποτε από αυτά τα πληροφοριακά δεδομένα που διατίθενται σ' εσάς μέσω αυτού του δικτυακού τόπου δεν αποτελούν απόψεις ούτε εκφράζουν θέσεις της ΕΒΕ. Η ΕΒΕ δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριακών δεδομένων, η δε παροχή αυτών μέσω του διαδικτυακού τόπου της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την ΕΒΕ ή με τρίτους.

9. Εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε συνδρομητής των υπηρεσιών της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ, συμφωνείτε να: a. παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που σας ζητούνται από την ΕΒΕ μέσω του διαδικτυακού τόπου της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών στις σχετικές φόρμες συμπλήρωσης δεδομένων για πρόσβαση στις υπηρεσίες του και b. διατηρείτε και επικαιροποιείτε τα πληροφοριακά δεδομένα σας έτσι ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

10. Κάθε φορά που παρέχετε στην ΕΒΕ οποιαδήποτε πληροφοριακά δεδομένα ή περιεχόμενο που προστατεύεται ως έργο πνευματικής ιδιοκτησίας: a. Συμφωνείτε να μεταβιβάζετε στην ΕΒΕ κάθε αναγκαίο δικαίωμα από το περιουσιακό δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας επί του παρεχόμενου έργου έτσι ώστε να μπορεί η ΕΒΕ να κάνει χρήση του έργου αυτού στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών, και στο πλαίσιο των σκοπών του, και b. Εγγυάσθε στην ΕΒΕ ότι αυτή η χρήση του παρεχόμενου έργου δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου επ' αυτού.

11. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του σας παρέχονται «ως έχουν». Η ΕΒΕ δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με αυτό το διαδικτυακό τόπο και το περιεχόμενο του, και στο πλαίσιο του νόμου, η ΕΒΕ (οι νόμιμοι εκπρόσωποί της, τα στελέχη του, οι υπάλληλοί του, και οι βοηθοί εκπλήρωσης του) παραιτείται από κάθε ευθύνη, ρητή ή εννοούμενη, αναφορικά με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, το περιεχόμενό του και τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται. Η παραίτηση από την ευθύνη περιλαμβάνει, ενδεικτικά αναφερόμενα, κάθε ευθύνη για την εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, σαφήνεια, διαθεσιμότητα, και νομιμότητα της πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ή άλλου δικαιώματος που σχετίζεται με το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου ή/και άλλου διασυνδεδεμένου διαδικτυακού τόπου. Η ΕΒΕ (οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, τα στελέχη του, οι υπάλληλοί του, και οι βοηθοί εκπλήρωσης του) δεν φέρει ευθύνη ενώπιον σας ή ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, σχετικά με οποιαδήποτε ζημία από σύμβαση, αδικοπραξία από αμέλεια, ή με άλλο τρόπο προκληθείσα ζημία, τυχαία ή έμμεση, ειδικής φύσης ή ζημία από ηθική βλάβη, που προκαλείται ή σχετίζεται με αυτό το διαδικτυακό τόπο ή το περιεχόμενό του ή οποιοδήποτε διασυνδεδεμένο διαδικτυακό τόπο.

12. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μην επιφέρετε καμία βλάβη στην ΕΒΕ, τους διευθυντές, υπαλλήλους, προμηθευτές αυτής και στα σχετιζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μ' αυτή, αναφορικά με οποιαδήποτε ζημία ή κόστος (στα οποία συμπεριλαμβάνεται, ενδεικτικά αναφερόμενα, το κόστος εύλογης δικηγορικής αμοιβής) που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από την παραβίαση από εσάς αυτών των Όρων Χρήσης.

13. Η ΕΒΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι σίγουρο ότι όλο το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι σαφές, ορθό, πλήρες, επικαιροποιημένο, επαρκές και διαθέσιμο, ωστόσο δεν εγγυάται ότι όλες αυτές οι ιδιότητες του περιεχομένου θα συντρέχουν αμετάβλητες συνεχώς. Η ΕΒΕ δεν δεσμεύεται για την έγκαιρη επικαιροποίηση και διόρθωση του περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου.

14. Η ΕΒΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των διαδικτυακών υποδομών της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι η λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου ή των διακομιστών (servers) του θα είναι ακώλυτη ή αλάνθαστη, αμόλυντη από ιούς (viruses) ή άλλα παρόμοια προβλήματα. Η ΕΒΕ λαμβάνει μέτρα προστασίας με σκοπό ν' αποτρέψει την απώλεια, κακή χρήση, ή τροποποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας που τελούν υπό τον έλεγχο της. Παρόλα αυτά, επειδή κανένα σύστημα προστασίας, σύστημα μετάδοσης ή σύστημα μετάπτωσης δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, και παρόλο που η ΕΒΕ κάνει κάθε δυνατή ενέργεια για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας αναφορικά με τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου, η ΕΒΕ δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών (servers) της ή την ασφάλεια των υποδομών μέσω των οποίων μεταδίδονται δεδομένα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου των δεδομένων προς τους διακομιστές (servers) της ΕΒΕ, ή την ασφάλεια κάθε πληροφοριακού δεδομένου που λαμβάνει η ΕΒΕ ή οποιοσδήποτε τρίτος μέσω του παρόντα διαδικτυακού τόπου ή μέσω διασύνδεσης με αυτόν.

15. Η ΕΒΕ μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη μορφή (format) ή/ και στο περιεχόμενο ή/ και στις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του διαδικτυακού τόπου όποτε το κρίνει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση παρά μόνο με τη σχετική σημείωση περί των ενεργειών αυτών στο διαδικτυακό τόπο. Θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τέτοιες αλλαγές εάν χρησιμοποιείτε αυτό το διαδικτυακό τόπο μετά τις τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις του περιεχόμενου του. Η ΕΒΕ μπορεί να περιορίσει τη διαθεσιμότητα αυτού του διαδικτυακού τόπου προσωρινά ή μόνιμα (για οποιονδήποτε λόγο, όπως συνεπεία τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, αναβάθμισης περιεχομένου) και δεν εγγυάται ότι αυτός ο διαδικτυακός τόπος θα είναι διαθέσιμος σ' εσάς οποτεδήποτε.

16. Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του διαδικτυακού τόπου η αντανάκλαση (mirroring) αυτού του δικτυακού τόπου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΒΕ. Μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο με το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου αλλά όχι να αναπαράγετε το περιεχόμενό του ή να εξάγετε σημαντικό μέρος των βάσεων δεδομένων του και υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργείτε πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του διαδικτυακού τόπου, καθώς επίσης και ότι δε συσχετίζετε με τη δημιουργία του συνδέσμου το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσίες δεν παρέχονται από την ΕΒΕ. Επιπλέον, προϋποτίθεται ότι ο διαδικτυακός τόπος στον οποίο αναφέρεται ο σύνδεσμος που έχετε δημιουργήσει με το περιεχόμενο του παρόντα διαδικτυακού τόπου, δεν περιέχει στοιχεία που στοιχειοθετούν παραβίαση διανοητικής ιδιοκτησίας, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά η πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα ή οι ευρεσιτεχνίες, ούτε περιέχει στοιχεία που συνιστούν παράνομο, ζημιογόνο ή προσβλητικό περιεχόμενο. Η ΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα ν' αξιώσει από εσάς να άρετε οποιονδήποτε σύνδεσμο μ' αυτό το διαδικτυακό τόπο.

17. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος δίνει στους χρήστες του τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ειδικές συνδέσεις (συνδέσμους, υπερσυνδέσμους, καταχωρήσεις προβολής (banners)) προς τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, οι οποίοι τρίτοι είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και περιεχόμενο αυτών των διαδικτυακών τόπων. Η ΕΒΕ δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα αυτών των διαδικτυακών τόπων τρίτων και δεν εγκρίνει ή αποδέχεται ευθύνη για το περιεχόμενο, ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, πραγματικότητα, και σαφήνεια των πληροφοριών του περιεχομένου αυτών των διαδικτυακών τόπων τρίτων ή ευθύνη για την ποιότητα και στοιχεία των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες μέσω αυτών των διαδικτυακών τόπων τρίτων. Η ΕΒΕ δεν έχει καμία ευθύνη για σφάλματα ή λειτουργικές αστοχίες στους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, ούτε έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστούν οι χρήστες συνεπεία της πρόσβασής τους σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνεπεία της χρήσης πληροφοριών, υπηρεσιών ή προϊόντων που είναι διαθέσιμα μέσω των διαδικτυακών τόπων τρίτων.

18. Μερικά μέρη αυτού του διαδικτυακού τόπου μπορεί να περιέχουν προωθητικές καταχωρήσεις. Η ΕΒΕ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των προωθητικών καταχωρήσεων ή για οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια σε οποιοδήποτε προωθητικό μήνυμα ή χορηγία. Αυτά είναι ευθύνη του διαφημιστή.

19. Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου της ΕΒΕ επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο του νόμου, και για νόμιμες χρήσεις που δεν εμποδίζουν τρίτους να έχουν πρόσβαση σ' αυτό το διαδικτυακό τόπο. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το διαδικτυακό τόπο σύννομα, λαμβάνοντας υπόψη τα χρηστά ήθη και τους Όρους Χρήσης. Δεν σας επιτρέπεται να προβαίνετε σε πράξεις ή παραλήψεις που πιθανόν επιφέρουν ζημία ή δυσλειτουργία σ' αυτό το διαδικτυακό τόπο, ή επιδράσουν αρνητικά ή μπορούν να διακινδυνεύσουν την παροχή των υπηρεσιών της ΕΒΕ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, Η ΕΒΕ έχει το δικαίωμα να παύσει προσωρινά ή οριστικά την πρόσβασή σας για χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου.

20. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος αφορά σε πληροφοριακό περιεχόμενο και ως εκ τούτου η ΕΒΕ αναμένει ότι οι επισκέπτες/χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου θα συμπεριφέρονται αναλόγως. Σε περίπτωση συντονισμού συμμετοχικής δράσης μέσω Διαδικτύου, το πρόσωπο στο οποίο η ΕΒΕ έχει αναθέσει το συντονισμό θα ενεργεί κατά τη βέλτιστη κρίση του για τη διαπίστωση της σκοπιμότητας και της καλής πίστης των προσώπων που συμμετέχουν στη δραστηριότητα μέσω του Διαδικτύου.

21. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος από τους Όρους Χρήσης, κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός, αυτός ο όρος θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί από τους Όρους Χρήσης, ενώ οι υπόλοιποι όροι δεν θα πάσχουν ακυρότητας συνεπεία αυτού του γεγονότος. Η ενδεχόμενη αδράνεια της ΕΒΕ για να επιβάλλει συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από τους όρους αυτούς.

22. Η ΕΒΕ έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή σας τον παρόντα δικτυακό τόπο και τα πληροφορικά δεδομένα του σε τρίτους, στο πλαίσιο στρατηγικών συμμαχιών της ΕΒΕ με τρίτους ή σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στο νομικό πρόσωπο της ΕΒΕ ή στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται με την ΕΒΕ ή ανήκουν σ' αυτήν ή σε περίπτωση συγχώνευσης ή ενοποίησης που αφορά στον νομικό πρόσωπο της ΕΒΕ ή στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται μ' αυτήν ή ανήκουν σ' αυτήν ή σε περίπτωση πώλησης μέρους του κεφαλαίου της ή διάθεσης των δραστηριοτήτων της ή αυτών που αφορούν στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται μ' αυτήν ή ανήκουν σ' αυτήν. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους Όρους Χρήσης, οι όροι αυτοί καθώς και η Πολιτική Δεδομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου της ΕΒΕ έχουν ισχύ άμεσα και συνολικά, χωρίς κανένα ρητό ή νοούμενο περιορισμό, αλλοίωση, ένσταση ή άρνηση του περιεχομένου τους.

23. Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας που προκύψει αναφορικά με τους Όρους Χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου, είτε πρόκειται για συμβατική σχέση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη σχέση, να υποβληθείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία Ελληνικού δικαστηρίου.


 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ & ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΒΕ


1. Η ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (εφεξής, ΕΒΕ) αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται τα πληροφοριακά/ προσωπικά δεδομένα των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση, ακεραιότητα, και εμπιστευτικότητα των πληροφοριακών δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων. Υποβάλλοντας οποιοδήποτε πληροφοριακό δεδομένο σας στο διαδικτυακό τόπο της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ (εφεξής, διαδικτυακός τόπος), αποδέχεσθε την παρακάτω πολιτική προστασίας δεδομένων.

2. Η εγγραφή στο διαδικτυακό τόπο είναι προαιρετική. Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε υποκείμενο δεδομένων  (εφεξής, Προσωπικά Δεδομένα), μπορεί να προσδιορίζει όνομα, επαγγελματικό τίτλο, εταιρική επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κ.α. Επίσης, ερωτήσεις ή σχόλια που υποβάλλονται από χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου μπορεί να περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα. Το ηλεκτρονικό ξεφύλλισμα (browsing), η θέαση και η λήψη (downloading) άρθρων και άλλου περιεχομένου που περιέχονται σ' αυτό το διαδικτυακό τόπο δεν προϋποθέτουν την υποβολή Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών αν αυτό δεν κρίνεται απαραίτητο από την ΕΒΕ για τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης, οι αναφερόμενες λειτουργίες δεν προϋποθέτουν τη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) έτσι ώστε να δέχεται cookies.

3. Τα Προσωπικά Δεδομένα που εισάγονται σ' αυτό το διαδικτυακό τόπο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προώθηση, υποστήριξη και υλοποίηση των λειτουργιών αυτού του διαδικτυακού τόπου. Κάθε φορά που η ΕΒΕ συλλέγει και χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα, το κάνει στα πλαίσια της υλοποίησης των σκοπών της, δηλαδή, για να: a. έχει την ανταπόκρισή σας ή στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου b. έχει δυνατότητα βελτίωσης της λειτουργίας του, επισήμανσης και επίλυσης προβλημάτων αυτού του διαδικτυακού τόπου c. έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας d. μπορεί να απαντά σε ερωτήματά σας e. μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και δραστηριότητες αυτού του διαδικτυακού τόπου, και f. μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας για κάθε τι άλλο σχετίζεται με τις δραστηριότητες της ΕΒΕ.

4. Η εγγραφή σας ως χρήστη εφαρμογών του διαδικτυακού τόπου με σκοπό την υποβολή περιεχομένου για δημοσίευση στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο, ή με σκοπό τη λήψη ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων για το περιεχόμενο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την παροχή πληροφοριακών δεδομένων ή/και Προσωπικών Δεδομένων όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας, και την χρήση cookies.

5. η ΕΒΕ δεν θα κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε συνεργασία με αυτόν, εκτός αν υπάρχει η σαφής συναίνεσή σας. Ωστόσο, η ΕΒΕ μπορεί: a. να διαθέσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας στους βοηθούς εκπλήρωσης, σχετιζόμενα νομικά πρόσωπα, ή αντισυμβαλλόμενους του για επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων. Αυτό μπορεί να σημαίνει διαβίβαση δεδομένων σε άλλη χώρα, όχι όμως σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, όπου ο βοηθός εκπλήρωσης, το σχετιζόμενο νομικό πρόσωπο ή ο αντισυμβαλλόμενος της ΕΒΕ εδρεύει. Η ΕΒΕ θα βεβαιώνεται ότι τα παραπάνω πρόσωπα θα προστατεύουν τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων. b. να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε νομικό πρόσωπο στο οποίο η ΕΒΕ έχει μεταφέρει συνολικά ή μερικά την επιχειρησιακή του δράση υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το νομικό πρόσωπο έχει δεσμευθεί ότι θα προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.

6. Η ΕΒΕ καταγράφει τους τρόπους χρήσης των ιστοσελίδων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Η ΕΒΕ μπορεί να διαθέσει σε τρίτα πρόσωπα, προσεκτικά επιλεγμένα, πληροφοριακά δεδομένα χρήσης και συναλλαγών των ιστοσελίδων αυτού του διαδικτυακού τόπου, με τη μορφή ανωνυμοποιημένων στατιστικών και δημογραφικών δεδομένων, χωρίς να αποκαλύπτονται στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα των υποκειμένων δεδομένων ή εμπιστευτική πληροφόρηση, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο ή είναι αναγκαίο ενόψει νομικής διαδικασίας ή αν η ΕΒΕ έχει τη συναίνεσή σας.

7. Η ΕΒΕ δεν συλλέγει εσκεμμένα, ούτε χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα χρηστών κάτω των 18 ετών.

8. Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα σας που η ΕΒΕ διατηρεί. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ή τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας από τα αρχεία της ΕΒΕ. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας που η ΕΒΕ συλλέγει και επεξεργάζεται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΒΕ στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή ταχυδρομική διεύθυνση: nlg@nlg.gr Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε ή διαγράψετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από τα αρχεία της ΕΒΕ, θα πρέπει να ενημερώσετε την ΕΒΕ εγγράφως διατυπώνοντας με σαφήνεια την επιθυμητή αλλαγή ή διαγραφή. Είναι πιθανόν, ενόψει αυτής της επικοινωνίας σας, η ΕΒΕ να επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει το αίτημά σας για αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση, είναι ενδεχόμενο να παραμείνει κάποιο στοιχείο από τα Προσωπικά Δεδομένα σας στα αρχεία της ΕΒΕ, που όμως δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. Η ΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα περιστασιακά να επικοινωνεί με το υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων αναλόγως των αναγκών της ΕΒΕ.

9. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των χρηστών του διαδικτυακού τόπου θα είναι διαθέσιμα στους χρήστες του εν λόγω διαδικτυακού τόπου εφόσον είναι τα υποκείμενα των Προσωπικών Δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα με σκοπό να διευκολύνουν την επικοινωνία των χρηστών.

10. Η ΕΒΕ μπορεί να συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που αφορούν στη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα χώρου (domain name) σας (το κείμενο μετά το @ στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας) και τη συσχετιζόμενη διεύθυνση IP, και το όνομα χρήστη (user name) σας (το κείμενο πριν το @ στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας). Η ποσότητα των πληροφοριών που γνωστοποιούνται εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει στον ηλεκτρονικό φυλλομετρητή σας για την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο (web-browser). Παρακαλείστε να ελέγξετε τον ηλεκτρονικό φυλλομετρητή σας αν επιθυμείτε να μάθετε τι πληροφορίες επιτρέπει να γνωστοποιούνται κατά την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο.

11. Η ΕΒΕ μπορεί να αποθηκεύει αρχεία κειμένου όπως τα cookies στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας κάθε φορά που κάνετε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας διαδικτυακός τόπος μεταβιβάζει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη που τον επισκέπτεται για σκοπούς καταγραφής της χρήσης. Αυτά τα μικρά αρχεία κειμένου (cookies) διευκολύνουν τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου, ελαχιστοποιούν την ανάγκη της κατ' επανάληψη καταχώρησης πληροφοριακών δεδομένων κάθε φορά που κάνετε χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου, και επιτρέπουν στην ΕΒΕ να σας παρέχει χρήση αυτού του δικτυακού τόπου προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Εφόσον το θελήσετε, μπορείτε να διαγράψετε ή και εμποδίσετε την εισαγωγή cookies στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. Για να το επιτύχετε, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τις ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) σας. Ωστόσο, η διαγραφή ή παρεμπόδιση εισαγωγής cookies μπορεί να περιορίσει τις δυνατότητες χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου. Ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies με δύο τρόπους: καταρχήν, μικρά αρχεία κειμένου κάθε χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου αποστέλλονται από το διακομιστή (server) της ΕΒΕ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας και χρησιμοποιούνται για να επαληθεύσουν δικαιώματα πρόσβασης σ' αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Αυτά τα cookies δεν παραμένουν στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας μετά την κάθε χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επιπλέον, κατόπιν δικής σας επιλογής, ένα cookie αποστέλλεται από το διακομιστή (server) της ΕΒΕ και αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας πρόσβασης με όνομα χρήστη και συνθηματικό πρόσβασης (login). Τα cookies χρησιμεύουν στην ΕΒΕ για να ταυτοποιήσει τη χρήση που κάνετε σ' αυτόν τον διαδικτυακό τόπο χωρίς να χρειάζεται να ερωτάστε για τον όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password), και για να κρατάει μετρήσιμα στοιχεία χρήσης. Εάν δεν επιθυμείτε να δέχεστε τέτοια cookies ή επιθυμείτε να ενημερώνεστε πότε ένα cookie εστάλη σ' εσάς, μπορείτε να ρυθμίσετε σχετικά τις παραμέτρους χρήσης του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) σας.

12. Η ΕΒΕ έχει το δικαίωμα να αλλάξει αυτήν την πολιτική προστασίας δεδομένων χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας. Οποιαδήποτε αλλαγή αυτής της πολιτικής προστασίας δεδομένων θα καταχωρηθεί σ' αυτήν την ιστοσελίδα. Η αδιάλειπτη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου από εσάς εκλαμβάνεται ως αποδοχή οποιασδήποτε αλλαγής στην πολιτική προστασίας δεδομένων. Σχόλια ή ερωτήσεις που αφορούν σ' αυτή την πολιτική προστασίας δεδομένων μπορείτε να τ' απευθύνετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας nlg@nlg.gr

13. H EBE υλοποιεί τεχνολογικές εφαρμογές και πολιτική προστασίας που αποσκοπούν στη διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων σας από μη επιτρεπόμενη ή μη κατάλληλη χρήση τους. H EBE θα εξετάζει περιοδικά την καταλληλότητα και επάρκεια αυτών των τεχνολογικών εφαρμογών και πολιτικής προστασίας δεδομένων.