Μοναστηριακά χρονικά : μηνιαίον περιοδικόν εκδιδόμενον και συντηρούμενον υπό των φίλων των Ιερών Μονών